Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ή «αλλεργία» της Ελληνικής υπεροχής: Όταν ανάξιοι και φθονεροί διαχειρίζονται τα θέματα τής Επιστήμης

Του Αντωνίου Ά. Άντωνάκου
Καθηγητού - Κλασσικού Φιλολόγου
Ιστορικού - Συγγραφέως
Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα συμπεριλάμβα­νε στις τάξεις της έναν επιστήμονα του βελη­νεκούς του Άρη Πουλιανου και ένα εύρημα της αξίας του κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων, θα ύπερηφανεύετο και θα είχε προβάλ­λει διεθνώς και τον Επιστήμονα και τό Εύρημα. Λέω όμως «άλλη χώρα», εννοώντας πλην της Ελλάδος, δη­λαδή πλην των πολιτικών μαριονέτων πού διαχειρίζονται τις τύχες της. Πράγματι, την Ελλάδα, μεταπολιτευτικά, την κυβέρνησαν ανίκανοι και ούτιδανής άξιας πολιτικοί, συνεπικουρούμενοι από έναν κομματικό συρ­φετό επίσης ανικάνων πρασινοφρουρών, τών όποιων ή αξία πιστοποιείτο όχι από τις επιστημονικές περγαμηνές άλλα άπό τήν προοδευτική όσφυοκαμψία. Τέτοιοι άνθρωποι, λόγω της ασημαντότητας τους μπροστά στο κολοσιαίο έργο του Άρη και του Νίκου Πουλιανού προσπάθησαν και προσπαθούν να τους «κουράσουν» και να τους αποτρέψουν άπό τό να αναδείξουν τήν Ελλάδα ώς γενέτειρα του Αρχανθρώπου!


Δυστυχώς, κάποιοι μοχθηροί υπουργοί πολιτισμού αρνούνται πεισμα­τικά νά εφαρμόσουν τον νόμο, ό όποιος έχει δικαιώσει τον Πουλιανό γιά τό Μουσείο άλλά και νά προώθηση τις επιστημονικές αδιάσειστες άποδείξεις του Άρη και του Νίκου Πουλιανού, αρχίζοντας από τα σχολικά βιβλία. Τα ελληνικά σχολικά βιβλία αποτελούν κλασσικό παράδειγμα προχειρότητος, διότι γράφουν ότι θέλουν χωρίς νά έχουν όχι μόνο ενιαία επιστημονική άποψη αλλά ούτε κοινή αναφορά. Γιά παράδειγμα, ξεφυλ­λίζοντας την προηγουμένη «Ιστορία των αρχαίων χρόνων» της Α' Γυ­μνασίου, των Λάμπρου Τσακτσίρα και Μιχάλη Τιβέριου, διαβάζουμε στην σελίδα 10: «Σήμερα πιστεύουμε ότι τα παλιότερα κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στον Ελληνικό χώρο χρονολογούνται γύρω στα 100.000 χρόνια π.Χ. Άπό την εποχή αυτή μας σώθηκαν τα παλιότερα εργαλεία, άλλα καϊ το παλιότερο λείψανο ενός ανθρώπινου σκελετού. Πρόκειται γιά ένα κρανίο πού βρέθηκε πριν μερικά χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο της Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Πετράλωνα... Ή κύρια δράση του άνθρώπου αυτού τοποθετείται άπό τό 120.000 π.Χ. ως το 40.000 π. Χ. περίπου».Τό παράξενο είναι πώς στο βιβλίο Γεωγραφίας της Β Γυμνασίου του ΟΕΔΒ των Ήλ. Μαριολάκου και Χρ. Σιδέρη, διαβάζουμε στην σελίδα 20, γιά τό πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν του Ελλαδικού χώρου ότι «σε μία σπηλιά στήν Χαλκιδική βρέθηκε ανάμεσα σε άλλα ένα απολιθωμένο κρανίο, πού ανήκει στον άνθρωπο τού Νεάτερνταλ, δηλαδή στον πρόγονο τού σημε­ρινού άνθρωπου. Ή ηλικία τού πολύ σημαντικού αυτού ευρήματος υπολογί­ζεται σε ... 250.000 χρόνια» !!!

Δηλαδή τά δυο αυτά βιβλία του ΟΕΔΒ, με διαφορά μιας μόνο τάξης (άπό Α' σε Β Γυμνασίου) έχουν γιά τό ίδιο αντικείμενο χρονολόγηση απο­κλίσεως 150.000 ετών!!!


Τι νά πιστέψουν τά δύστυχα τά παιδιά!!! Ειδικά αν δεν βρεθή κάποιος καθηγητής, γνώστης του θέματος νά τούς πή πώς ό άνθρωπος πού μελέτησε τον Αρχάνθρωπο τών Πετραλώνων, δηλαδή ό κ. Άρης Πουλιανός, χρονο­λόγησε μαζί μέ άλλους σπουδαίους επιστήμονες, καθηγητές ξένων πανεπι­στημίων, με πολλές διαφορετικές μεθόδους και όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Τό σπήλαιο τών Πετραλώνων» (1982): «Μέ τις απόλυτες μεθόδους ραδιοχρονολογήσεων ό σταλαγμίτης που βρίσκεται πάνω άπό τον άρχάνθρωπο δίνει ηλικία λίγο μικρότερη άπό 700.000 (670.000 για τό δέκατο στρώμα). Πάντως πρέπει νά παίρνουμε υπ’ όψιν μας και την χρονολόγηση μέ την πανίδα, καθώς και τό γεγονός ότι ό αρχάνθρωπος βρέθηκε στο ενδέκατο στρώμα. Γι αυτό γιά την ώρα λέμε πώς ό αρχάνθρωπος έζησε περισσότερο άπό 700.000 χρόνια πριν (σελ. 39)».Ένώ λοιπόν στους έλλαδίτες επιστήμονες και στο υπουργείο υπάρχει «ή αλλεργία της χρονολόγησης», ή διεθνής επιστημονική κοινότητα τούς εγκαλεί, εξευτελίζοντας τους. Πρίν λίγους μήνες, άπό 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στήν Άγκυρα τό 18° Συνέδριο της Πανευρωπαϊ­κής Ανθρωπολογικής Ένωσης, στο όποιο παράλληλα συνεδρίασε τρεις φορές τό Διοικητικό της Συμβούλιο. Ανάμεσα σε άλλα ζητήματα εξετάσθη­καν κι εκείνα πού σχετίζονται μέ τό σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, τό κρανίο του Άρχανθρώπου και τήν ακατανόητη απομάκρυνση του Άρη Πουλιανού άπό τό Ανθρωπο­λογικό Μουσείο, τό όποιο δη­μιούργησε ό ίδιος δίπλα στο σπήλαιο με δικά του έξοδα και μόχθο μισού αιώνα, πρα­κτικά χωρίς κρατική βοήθεια. Οί αποφάσεις τών παραπάνω Συμβουλίων αποτελούν ουσι­αστικά συνέχεια προηγουμέ­νων άποφάσεων της Ένωσης που είχαν ληφθή στά Πετρά­λωνα Χαλκιδικής τό 1982, τήν Φλωρεντία τό 1984 ή τό Πόζναν της Πολωνίας τό 2010. Οί αποφάσεις της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης γιά τά Πετράλωνα συνοψίσθηκαν σέ μια επιστολή προς τό ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. τής 5-9-2012,
που υπογράφει ό Πρόεδρος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Νικόλας Μάτσι-Ταίυλορ (που έλαβε τον αριθμό 99299/ 28-9-2012 στο γενικό πρωτόκολλο τής Διεύθυνσης Διοικητικού, με προορισμό τήν ΔΙΠΚΑ 26315/ 5698 καϊ. τό Τμήμα ελληνικών και ξένων επιστημονικών ίδρυμάτων 1050). Ή επιστολή είναι καταπέλτης γιά τήν ανάξια, μέχρι σή­μερα, του ονόματος της, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού.


Βεβαίως τά ανα­ξιοπρεπή ΜΜΕ, ακολουθώντας τήν σοφιστική μέθοδο του «φονεΰειν δια τής σιωπής», δεν πληροφόρησαν, ώς όφειλαν, θεωρώντας σημαντικότερη τήν ύποτελειακή ενημέρωση, τά τουρκικά σήριαλ και τις πράξεις τών έπω(κοπρο)νύμων «αστέρων» άπό τήν ιστορία τής Ελλάδος!
Έγραφε δε ή επιστολή τά έξης:


«Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ,
Προϊστάμενος τον Τμήματος Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας
Πρός:
Τό 'Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού


Αξιότιμε κύριε,
Σας γράφω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής "Ένωσης {πού είναι ή επαγγελματική καϊ ακαδημαϊκή «στέγη» υπό τήν οποία σννενώνονται όλες οι εθνικές - ευρωπαϊκές εταιρείες βιολογικής ανθρωπολογίας), με σκοπό νά εκφρασθούν οι άνησυχίες μας σχετικά με τήν διατήρηση τοϋ Σπηλαίον και τού Κρανίου των Πετραλώνων, τήν παραπληροφόρηση γιά τήν χρονολό­γηση τού Κρανίου, όπως επίσης τούς χειρισμούς τού προσωπικού φύλαξης τού Σπηλαίου.
Οι βάσεις τών άνησυχιών μας εστιάζονται στο γεγονός ότι τό Κρανίο έχει υποστή πολλές φθορές άπό διάφορες χαρακιές, καθώς και τό ότι ή κορώ­να ενός δοντιού (τού 1ου δεξιού γομφίου) έχει άφαιρεθή. Σύμφωνα με τήν Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος αυτό πού απαιτείται είναι μία λεπτο­μερής περιγραφή της παρούσας κατάστασης διατήρησης του Κρανίου, έτσι ώστε κανείς στο μέλλον νά μή μπορή αυθαίρετα νά προκαλέση κάποια πε­ραιτέρω καταστροφή.


Αναφύεται επίσης τό πρόβλημα τής χρονολόγησης, ή οποία εχει επιστημονικώς προσδιορισθή περίπον στά 700.000 χρόνια πριν και όχι 300.000 όπως αποδίδεται σε αναρτημένο πίνακα (σήμερα μπροστά στο Σπήλαιο). Παρά τήν λεπτομερή καταγραφή ανασκαφών και ευρημάτων, τά όποια όμως χρήζουν περαιτέρω δημοσίας παρουσίασης, δεν μπορεί νά προληφθή οιαδήποτε απώλεια δειγμάτων (απολιθωμάτων κ.λπ.), και ότι ουδέ­ποτε εχουν καταλογογραφηθή (όπως θά άρμοζε σε επίσημο κρατικό φορέα).


Είναι πολύ άτυχές τό ότι ή ελληνική Αρχαιολογική "Υπηρεσία σταμά­τησε τον Δρα Άρη Πουλιανό άπό παραπέρα εργασίες στο Σπήλαιο, χωρίς οποιαδήποτε έξηγήση. Είναι επίσης πολύ άνησυχητικό τό γεγονός ότι κατά τό τρέχον έτος ό Αρ Πουλιανός καϊ ή σύζυγός του δέχθηκαν σωματική επίθε­ση με τρανματισμό μέσα στο σπίτι τους, καϊ οι ένοχοι δεν έχουν έντοπισθή. Επίσης (ό Αρης Πουλιανός) προκλήθηκε φραστικά εν όσω προσπαθούσε νά όμιλήση σε έκπαιδευτικούς και μαθητές, μετά άπό σχετική πρόσκληση τους.
Αναγνωρισμένοι ανθρωπολόγοι και γεωλόγοι κατ" επανάληψη έχουν έμποδισθή κατά τήν πρόσβαση στο Σπήλαιο και τά ευρήματα τον γιά περαι­τέρω έρευνες, ουσιαστικά χωρίς κανένα λόγο. 'Εξ άλλον, νωρίτερα αυτή τήν χρονιά, υπήρξε παραπληροφόρηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφορικά μέ οικονομικά θέματα του Σπηλαίου.
Προσβλέποντας σε απαντήσεις στά παραπάνω ζητήματα.
"Υμέτερος, Καθηγητής Νικόλας Μάτσι-Ταίυλορ»Άρης και Νίκος Πουλιανός

Οί αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «χαλεπόν εστίν άρχεσθαι υπό χείρονος»( Είναι δυσβάστακτο το να διοικείσαι από τον χειρότερο). Κι αυτό, δυστυχώς, ύπέστημεν όλοι οί Έλληνες στην πολιτική και οί Άρης και Νίκος Πουλιανός στήν επιστήμη, τής όποιας αποτε­λούν ολύμπιες κορυφές! Άλλα όταν τον τεράστιο πολιτισμό τών προγό­νων μας τον διαχειρίζονται μικροκομματικά και μακροοικονομικά, άτομα τά όποια δεν εμφορούνται άπό επιστημονικά αλλά και πατριωτικά ιδεώδη τά αποτελέσματα θά είναι ανάλογα τών χαλεπών πράξεων τους!

Σε πείσμα,όμως, όλων αυτών«ούδεν έρπει ψευδός εις γήρας χρόνου»(κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο), όπως έλεγε ό Σοφοκλής.
Θυμάμαι τον αείμνηστο καθηγητή μου στο ΑΠΘ Μανώλη Ανδρόνικο νά λέη πιστεύοντας σε αυτό πού άνεκάλυψε: «ό,τι κι αν γίνη, ό,τι κι αν κάνουν, ή αρχαιολογική σκαπάνη θά φέρη τήν ελλη­νική αλήθεια στο φως». Αυτό έκανε και στήν περίπτωση του Πουλιανού. Έφερε και τήν ελληνική αλλά και τήν επιστημονική αλήθεια στο φώς! Κι αν κάποιοι σήμερα θέλουν νά τήν μειώσουν λασπολογώντας εναντίον του, τους προειδοποιούμε ότι θά είμαστε δίπλα στον Άρη και τον Νίκο Πουλιανό, τον όποιο προτρέπουμε νά συνέχιση νά κτίζη τό ελληνικό έργο του χρησιμοποιώντας ακόμη και τήν λάσπη πού του πετούν!

Ο άγνωστος Έλληνας εφευρέτης των τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων!!!

Ευάγγελος Αρτέμης: ένας άγνωστος Έλληνας εφευρέτης. Ο Αρτέμης ήταν ένας μηχανικός που δούλευε σαν πολίτης στο Πολεμικό Ναυτικό προπολεμικά και ανέπτυξε τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους κάθε είδους. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στην Γαλλία και την Αυστρία και εργάστηκε στην Γαλλία, την Αγγλία και την Γερμανία. Σύμφωνα με τον Αρτέμη η ιδέα του ήρθε όταν μελετούσε τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού ανέπτυξε συστήματα τηλεχειρισμού άρχισε το 1933 να εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό με κρατική υποστήριξη.


Τα πρωτότυπα δοκιμάσθηκαν με επιτυχία στην Σαλαμίνα το καλοκαίρι του 1938.
Έκτοτε αγνοείτε η τύχη τους. Ο ίδιος έλεγε ότι δοθήκανε σε “ξένη δύναμη” και αρνήθηκε οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών του.
Στην φωτογραφία επάνω βλέπεται την άδεια του Αρτέμη για την είσοδο του στο Α.Ζ.Φλεβών, όπου επέβλεπε και κατηύθυνε τα πειράματα. Αργότερα τον δίκασαν για “κατασκοπεία” επειδή . έμπαινε στην απαγορευμένη ζώνη !!!

Μεταπολεμικά το 1950 έφτιαξε μια βιοτεχνία στην Χαλκίδα και έφτιαχνε ένα χρώμα-primer για καράβια.
Αυτό μπορούσε να κατασκευασθεί με υλικά που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα.

Ήταν το τέλειο χρώμα-primer γιατί το περνούσες μόνο μια φορά και για την διάρκεια της ζωής του πλοίου δεν χρειαζόταν άλλο βάψιμο και το κυριότερο δεν έπιανε φύκια και στρείδια που μειώνουν την ταχύτητα και είναι το μόνιμο πρόβλημα των πλοίων.

Φυσικά δεν θα τον αφήνανε, έτσι τον κατέστρεψε κάποια εθνική μας τράπεζα. Φήμες μην ακούτε, δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι τράπεζες μας, πα πα πα !
Το Αντιαεροπορικό Άρτεμις 30 δημιούργημα και εφέυρεση τυο Γ. Γκιόλβα το θυμάστε ; Αν είχε προωθηθεί όπως έπρεπε με μερικά τέτοια σκόρπια στον Ελληνικό χώρο δεν θα περνούσε ούτε κουνούπι εναέρια.
Που κατέληξε ;
Στο Ισραήλ λένε οι γνωρίζοντες με τις ευλογίες του τοτε “εθνάρχη” Κ.Καραμανλή, περίεργο, πα πα πα κουτσομπόληδες !
Το 1968 φτιάχνει το σκάφος Hannibal με το τελειότερο υδροδυναμικό σχήμα στον πλανήτη.
Φτιάχνονται κάπου 5 δοκιμαστικές τορπιλάκατοι με κόντρα πλακέ θαλάσσης μήκους 25 μέτρων. Είχαν Γερμανική μηχανή που ήταν τοποθετημένη κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.
Επίσης δεν είχαν τορπίλες, αλλά 4 ΠΑΟ (πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως) των 105 mm, προσέξτε Ελληνικής κατασκευής, με την βοήθεια της ΧΡΩΠΕΙ.
Το σκάφος ήταν STEALTH δηλαδή αόρατο στα ραντάρ. Έπλεε με 60 μίλια σε φουρτούνα και έβαλε με τα ΠΑΟ με ηλεκτρομηχανικό σύστημα σταθεροποιήσεως.
Επειδή κατάλαβε ότι θα το πουλούσαν και αυτό δεν έδωσε τα σχέδια. Υπολόγιζε ότι με 25 -50 τέτοια σκάφη (κωμικού κόστους για το δημόσιο), αν τολμούσε να περάσει ο Τουρκικός στόλος σε λίγη ώρα ολόκληρος θα ήταν στον βυθό, η και όποιος άλλος στόλος!Θυμηθείτε stealth, 60 μίλια με φουρτούνα και αρκετές βολές ΠΑΟ το λεπτό, σε λίγα λεπτά οι επίδοξοι εισβολείς, θα κάνανε παρέα στα σφουγγάρια. Σας κάνει εντύπωση ότι και αυτό θάφτηκε; Γιατί; Αφού ασχολείστε με την πολιτική και ψηφίζετε πολιτικούς που σας πουλάνε στεγνά και προσπαθείτε να “περνάτε καλά”, βλέπετε mundial κλπ, ε μην έχετε παράπονο για αυτά που έρχονται. Το ΔΝΤ είναι το λιγότερο. Μπορούσα να σας γράψω και άλλα, ποιο το όφελος; Θα καταλάβετε; Η θα φλυαρείτε μόνο; Τέλος πάντων ο Αρτέμης πέθανε στις 12 Μαΐου 1980 από μαρασμό, από τις συνεχείς διαρρήξεις του σπιτιού του, από …;.. Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Παραιτήθηκε από υφυπουργός Παιδείας ο Κώστας Κουκοδήμος!!!

Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Παιδείας υπέβαλε με επιστολή του στον Πρωθυπουργό ο Κώστας Κουκοδήμος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.


«Με την επιστολή μου αυτή επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την εκτίμηση  και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου με την εξαιρετικά τιμητική πρότασή σας να αναλάβω τα καθήκοντα του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσωπικοί και μόνον λόγοι με υποχρεώνουν σήμερα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων»,  αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κουκοδήμος.

Δηλώνει τέλος ότι στηρίζει ως βουλευτής της παράταξη της ΝΔ το κυβερνητικό έργο και προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό «στην τεράστια προσπάθεια για την ανάταξη της χώρας».

Η επιστολή Κουκουδήμου: 

"Με την επιστολή μου αυτή επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου με την εξαιρετικά τιμητική πρότασή σας να αναλάβω τα καθήκοντα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

"Προσωπικοί και μόνον λόγοι με υποχρεώνουν σήμερα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

"Δηλώνω ότι στηρίζω ως Βουλευτής της παράταξης της Ν.Δ με όλες μου τις δυνάμεις το κυβερνητικό έργο κι εσάς προσωπικά στην τεράστια προσπάθεια που κάνετε για την ανάταξη της χώρας.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος
Βουλευτής Ν.Πιερίας"Ανδ. Λοβέρδος: Χάνω έναν πολύτιμο συνεργάτη

«O Kώστας Κουκοδήμος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Χάνω έναν πολύτιμο πολιτικό ειδικά στα θέματα σχολικού αθλητισμού», σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ανδ. Λοβέρδος, με αφορμή την παραίτηση του υφυπουργού Παιδείας.

«Όταν ορκιστήκαμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του είπε: ‘Να προσέξεις τον σχολικό αθλητισμό’. Ελπίζω στη βοήθεια του Κώστα από τη θέση του στη Βουλή των Ελλήνων», πρόσθεσε.

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ν.Μαζιώτης κατά μεγαλο-εκδοτών και δημοσιογράφων
   Κείμενο του Νίκου Μαζιώτη από της φυλακές Διαβατών με τον τίτλο «Σύμπραξη κεφαλαίου, τρόικας, κράτους, δημοσιογράφων» και δημοσιεύεται χωρίς περικοπές ή παρεμβάσεις κάνει λόγο για προπαγάνδα, για συμμορία δημοσιογράφων και μαφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και η δημοσιοποίησή του έγινε μέσω της εφημερίδας το "Ποντίκι" στη οπoία εστάλη.

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο:

Τι θα έκανε άραγε η εξουσία χωρίς τους δημοσιογράφους; Τι θα έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους καναλάρχες, τους μεγαλοδημοσιογράφους με τους παχυλούς μισθούς και τους αστυνομικούς συντάκτες;

Όλοι αυτοί που έχουν εντεταλμένο ρόλο να παρουσιάζουν τους επαναστάτες και τους αγωνιστές όπως τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα ως εγκληματίες και τρομοκράτες είναι αυτοί που έχουν συνεργήσει τα τελευταία χρόνια στη μεγαλύτερη κοινωνική ληστεία που υφίσταται ο λαός. Είναι αυτοί που έχουν συνεργήσει στην πολιτική της κοινωνικής γενοκτονίας και της κοινωνικής ευθανασίας που έχει επιβληθεί από το υπερεθνικό κεφάλαιο και τους δανειστές μέσω της Τρόικας και του ελληνικού κράτους.

Εδώ και τέσσερα χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Τύπου προπαγανδίζει υπέρ της πολιτικής διάσωσης του συστήματος. Ότι όλα όσα έγιναν ήταν «για το καλό» του ελληνικού λαού, ότι τα μνημόνια ήταν η μόνη λύση, ότι οι μισθοί και οι συντάξεις έπρεπε να κοπούν, γιατί οι «υψηλοί» μισθοί δεν κάνουν την οικονομία πιο ανταγωνιστική, ενώ οι «υψηλές» συντάξεις επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ότι νοσοκομεία και σχολεία έπρεπε να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν γιατί επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ότι πρέπει να στερηθούν χιλιάδες άνθρωποι την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να μείνουν ανασφάλιστοι γιατί επίσης επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ότι για το χρέος φταίει ο λαός, αφού «όλοι μαζί τα φάγαμε», αφού οι περισσότεροι ζούσανε με σπατάλες και δανείζονταν πέρα από τις δυνατότητές τους. Ότι για το χρέος φταίει ότι αρκετοί από το λαό φοροδιαφεύγουν, ότι για το χρέος φταίει ο δημόσιος χαρακτήρας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων εταιρειών, γι’ αυτό και πρέπει να παραδοθούν στους πλούσιους επενδυτές και στο κεφάλαιο γιατί μόνο έτσι θα υπάρχει «εξυγίανση» της οικονομίας και του δημοσίου.

Για όλα αυτά η συμμορία των δημοσιογράφων δεν έπαυε να διατυμπανίζει ότι οι απεργίες είναι κοινωνικά ανεύθυνες πράξεις που στρέφονται κατά της κοινωνικής πλειοψηφίας και δεν παρέλειπε να υποστηρίζει την επιστράτευση των απεργών όλα αυτά τα χρόνια.

Όλος αυτός ο συρφετός των δημοσιογράφων που έχει το θράσος να κατηγορεί εμένα ως ληστή, ως αντικοινωνικό εγκληματία, βοήθησε να επιβληθεί αυτή η δολοφονική πολιτική του καθεστώτος που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς από τη φτώχεια, την εξαθλίωση, από την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς αυτόχειρες, χιλιάδες άστεγους, χιλιάδες πεινασμένους και υποσιτισμένους.

Κι αυτό είναι λογικό αφού τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ο Τύπος είναι ιδιοκτησία των μεγιστάνων του ελληνικού μεγάλου κεφαλαίου, μεγαλοεπιχειρηματιών, ιδιοκτητών κατασκευαστικών εταιρειών, εφοπλιστών, τραπεζιτών, βιομηχάνων. Βαρδινογιάννης, Μπόμπολας, Αλαφούζος, Κυριακού, Κοντομηνάς είναι κάποιοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι οποίοι ληστεύουν για χρόνια τον ελληνικό λαό, έπαιρναν δάνεια και επιδοτήσεις από το κράτος καθώς και μίζες από τους πολιτικούς και ωφελούνται από την εφαρμογή των μνημονίων, αφού πολλά από αυτά που κόβονται από το λαϊκό εισόδημα και τις δημόσιες δαπάνες, πέρα από αυτά που παίρνουν οι δανειστές του υπερεθνικού κεφαλαίου, καταλήγουν στις τσέπες τους.

Κάτω από την ηγεσία αυτής της μαφίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης βρίσκονται οι μεγαλοδημοσιογράφοι με τους παχυλούς μισθούς, οι οποίοι κάνουν καθημερινά τη βρώμικη δουλειά της αντιλαϊκής και αντικοινωνικής προπαγάνδας (Τρέμη, Πρετεντέρης, Σρόιτερ, Χούκλη, Κοσιώνη, Τσιόδρας, Παπαδημητρίου, Ευαγγελάτος).

Τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει το τροπάρι της προπαγάνδας αφού οι περισσότεροι έγιναν ξαφνικά αντιμνημονιακοί και αντιγερμανοί ρίχνοντας νερό στο μύλο της προπαγάνδας της κυβέρνησης Σαμάρα που διατυμπανίζει το τέλος του μνημονίου, την έξοδο από την κρίση, την ελάφρυνση του λαού από τα δεινά, τη χαλάρωση της γερμανικής εμπνεύσεως λιτότητας και τη «σκληρή» επαναδιαπραγμάτευση με την Τρόικα και το Βερολίνο.

Το παζλ της σύμπραξης αυτής συμπληρώνουν οι αστυνομικοί συντάκτες: Λαμπρόπουλος, Σουλιώτης, Καραϊβάζ, Καραμήτρου, Ψαρρά, Καραστεφανής, Γεραφέντης, είναι κάποιοι από αυτούς που «δεοντολογικά» πασχίζουν για την αποκάλυψη της αλήθειας και την ενημέρωση.

Βασικός ρόλος τους είναι να λοιδορούν και να συκοφαντούν τους επαναστάτες, τους αγωνιστές, τα μέλη των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων ως εγκληματίες και τρομοκράτες. Να διαδίδουν ψέματα, βοηθώντας την κατασταλτική και ανακριτική πρακτική της αστυνομίας με εικασίες και υποθέσεις, οι οποίες εμφανίζονται ως ατράνταχτα τεκμήρια και αποδείξεις.

Την τελευταία δεκαετία, ένα από τα πιο αγαπημένα τους επιχειρήματα είναι η σύμπραξη ποινικών-τρομοκρατών. Αυτή η προπαγάνδα φούντωσε πάλι τον τελευταίο καιρό μετά τη σύλληψή μου μιλώντας για σύμπραξή μου ή της λεγόμενης «ομάδας Μαζιώτη» σε απαλλοτριώσεις τραπεζών με ποινικούς, φωτογραφίζοντας μάλιστα συγκεκριμένους καταζητούμενους. Ξεκινώντας από τα τελευταία: Δεν υπάρχει καμία «ομάδα Μαζιώτη», και ως αναρχικός, δεν ήμουν και δεν επιδίωξα ποτέ να είμαι αρχηγός και να έχω υπαρχηγούς, όπως ισχυρίζονται ότι έχω. Η ομάδα που υπάρχει και συμμετέχω ως ισότιμο μέλος είναι ο Επαναστατικός Αγώνας.

Άλλωστε να υπενθυμίσω για δεύτερη φορά ότι το δικαστήριο που δίκασε τον Επαναστατικό Αγώνα και μας καταδίκασε σε πενήντα χρόνια κάθειρξη δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας, οι οποίοι υιοθετήθηκαν και από τον εισαγγελέα, ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια οριζόντια αναρχική οργάνωση που δεν έχει αρχηγούς, ούτε ιεραρχία. Γι’ αυτό και η κατηγορία της αρχηγίας κατέπεσε. Αρχηγούς, υπαρχηγούς και ιεραρχία έχουν αυτοί που μας κατηγορούν.

Αλλά οι δημοσιογράφοι, μαθητές του Γκέμπελς, επιμένουν στο ψέμα ότι εγώ είμαι αρχηγός και έχω υπαρχηγό. «Πες πες ψέματα όλο και κάτι θα μείνει», και όσο πιο τερατώδες είναι το ψέμα, τόσο το καλύτερο, όπως αυτό που αναφέρεται σε πρόσφατο άρθρο ο μπατσοδημοσιογράφος Λαμπρόπουλος, ο οποίος παρουσιάζει κατόπιν παραγγελίας της αστυνομίας τους ποινικούς με τους οποίους φέρεται να συμπράττω σε απαλλοτριώσεις τραπεζών ως μέλη του Επαναστατικού Αγώνα.

Από τη στιγμή που πέρασα στην παρανομία με την συντρόφισσα Ρούπα οι δημοσιογράφοι δεν έπαψαν να παρουσιάζουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι βρίσκομαι πίσω από επιθέσεις που δεν τις έχει διαπράξει, ούτε τις έχει αναλάβει ο Επαναστατικός Αγώνας.

Πώς γίνεται να είμαι μέλος μιας ένοπλης αναρχικής οργάνωσης, του Επαναστατικού Αγώνα από το 2003, να έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου στην οργάνωση μετά τις συλλήψεις του 2010, να δηλώνω ότι είμαι περήφανος για τη συμμετοχή μου στην οργάνωση, να έχω υπερασπιστεί στο δικαστήριο όλες τις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα πράγμα για το οποίο καταδικάστηκα σε 50 χρόνια κάθειρξη και στην παρανομία να βρίσκομαι πίσω από ενέργειες μιας άλλης οργάνωσης και μάλιστα λενινιστικής;

Οι έωλοι αυτοί ισχυρισμοί διαψεύστηκαν πανηγυρικά όταν ο Επαναστατικός Αγώνας πραγματοποίησε την επίθεση στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος τον περασμένο Απρίλιο, για την οποία έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Αφού τελείωσε κι αυτό το σενάριο εμφανίστηκε ένα άλλο, αυτός της σύμπραξής μου σε απαλλοτριώσεις τραπεζών με ποινικούς.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή της τελευταίας δεκαετίας έχουν καταγραφεί αρκετά ψέματα και συκοφαντίες από την πλευρά των δημοσιογράφων, εναντίον του Επαναστατικού Αγώνα. Πόσες φορές έχουν δημοσιευτεί σενάρια, υποθέσεις, εικασίες, τα οποία προβάλλονται ως γεγονότα και τα οποία ουδέποτε αποδείχτηκαν, αλλά διαψεύστηκαν ακόμα και στα δικαστήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς από τους δημοσιογράφους δεν έχει αναθεωρήσει. Μερικά παραδείγματα:

1ο ψέμα: Σε δημοσίευμα της εφημερίδας του ομίλου Λαμπράκη, στο ΒΗΜΑ, ο γνωστός μπατσοδημοσιογράφος Λαμπρόπουλος προβάλει τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι ο Επαναστατικός Αγώνας και εγώ βρίσκονται πίσω από την εκτέλεση του ειδικού φρουρού Αμανατίδη στην Κηφισιά. Ποτέ δεν αποδείχτηκε αυτός ο ισχυρισμός.

2ο ψέμα: Οι επονομαζόμενοι «ληστές με τα μαύρα» που απαλλοτρίωναν τράπεζες την περίοδο 2002-2006, χρηματοδοτούσαν τον Επαναστατικό Αγώνα ή έδιναν λεφτά στο επονομαζόμενο επαναστατικό ταμείο. Παρότι έχουν γίνει δίκες για αυτή την υπόθεση δεν αποδείχτηκε ποτέ, ούτε φυσικά και στη δικιά μας δίκη.

3ο ψέμα: Φερόμενα ως μέλη των «ληστών με τα μαύρα», τα οποία επικηρύχτηκαν το 2009 από τον τότε υπουργό Δημοσίας Τάξης Χρυσοχοΐδη, φωτογραφίζονται ως μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. Πράγμα που διαψεύσαμε τότε και ποτέ δεν αποδείχτηκε.

4ο ψέμα: Τον Μάιο του 2007, πάλι ο γνωστός μπατσοδημοσιογράφος του Βήματος Λαμπρόπουλος, όταν ο Επαναστατικός Αγώνας γάζωσε το 2ο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας στον Περισσό, με υποπολυβόλο ΜΡ5, προ έβαλε τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι το ΜΡ5 προερχόταν από τον ειδικό φρουρό που φρουρούσε το σπίτι του πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ρωμύλου Κεδίκογλου στη Γλυφάδα, τον οποίο είχαν αφοπλίσει άγνωστοι και προβάλλοντας παράλληλα ότι ο Επαναστατικός Αγώνας ήταν πίσω από αυτή την ενέργεια. Ούτε αυτό αποδείχτηκε στη δίκη που έγινε για την υπόθεση, ούτε φυσικά στη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα. Αντιθέτως, όταν συλληφθήκαμε το 2010, και βρέθηκε το ΜΡ5 το οποίο χρησιμοποίησε η οργάνωση εναντίον του αστυνομικού τμήματος στον Περισσό, η αστυνομία είπε ότι το συγκεκριμένο όπλο προερχόταν από αστυνομικό ο οποίος αφοπλίστηκε σε απαλλοτρίωση τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.

5ο ψέμα: Ποιος δε θυμάται την εκστρατεία λάσπης εναντίον μας όταν είχαμε συλληφθεί το 2010 όπου η αστυνομία ισχυριζόταν ότι στις υποκλαπείσες συνομιλίες που είχε εναντίον μας σαρκάζαμε, υποτίθεται, το θάνατο του 15χρονου Αφγανού από έκρηξη βόμβας στα Πατήσια, χρεώνοντάς μας παράλληλα ότι ο Επαναστατικός Αγώνας βρισκόταν πίσω από αυτό.

Φυσικά οι δημοσιογράφοι-παπαγαλάκια δεν έχασαν την ευκαιρία να αναπαράγουν αυτόν τον ισχυρισμό, ενώ εμείς κλεισμένοι στα κελιά της Αντιτρομοκρατικής αδυνατούσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την εκστρατεία λάσπης. Και παρόλο που η αστυνομία παραδέχτηκε στο τέλος ότι δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος, οι δημοσιογράφοι εξακολουθούσαν να το αναπαράγουν αυτό. Κανένας από αυτούς τους λακέδες και τους γλείφτες της εξουσίας δεν ανακάλεσε αυτά τα ψέματα και δε ζήτησαν συγγνώμη από εμάς ως όφειλαν.

Σε όλη τη διάρκεια δράσης του Επαναστατικού Αγώνα αρκετοί δημοσιογράφοι πάσχιζαν ανεπιτυχώς να αποδείξουν ότι η δράση μας στρεφόταν κατά απλών πολιτών και ότι κατά τύχη δε θρηνήσαμε θύματα πράγμα το οποίο προσπαθήσαν να επαναλάβουν και στην σύλληψή μου στο Μοναστηράκι. Αξίζει να αναφέρω ένα περιστατικό που αποδεικνύει το ποιόν κάποιων δημοσιογράφων και το μίσος που θρέφουν κατά των αγωνιστών και συγκεκριμένα κατά του Επαναστατικού Αγώνα.

Όταν το Μάιο του 2009 ο Επαναστατικός Αγώνας είχε ανατινάξει το υποκατάστημα της Eurobank στην Αργυρούπολη και τα μέλη της οργάνωσης είχαν συναντηθεί με το πλήρωμα ενός τζιπ της αστυνομίας, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια αφού τους απείλησαν με όπλο, δύο γνωστοί δημοσιογράφοι πρωινής εκπομπής σε κρατικό κανάλι, τη ΝΕΤ, και συγκεκριμένα οι δημοσιογράφοι Λυριτζής και Οικονόμου, είχαν δηλώσει σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι μπάτσοι έπρεπε να τους «ξαπλώσουν κάτω», προτρέποντας τους να σκοτώσουν τους συντρόφους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων με τη στάση τους αποδεικνύουν ότι είναι ταυτισμένοι με το σύμπλεγμα της εξουσίας, οικονομικής και πολιτικής και ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το ψέμα, η συκοφαντία και η διαστρέβλωση είναι το επάγγελμά τους. Όσο και να γαβγίζουν, το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι είναι λακέδες των οικονομικά ισχυρών και φερέφωνα του σάπιου πολιτικού συστήματος.

Αποδεικνύουν ότι οι πραγματικοί ποινικοί εγκληματίες είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα εξουσίας που περιλαμβάνει το κεφάλαιο και το κράτος και φυσικά τους ίδιους. Όσο και να γαβγίζουν, ο Επαναστατικός Αγώνας θα μείνει στην ιστορία ως μία ένοπλη επαναστατική οργάνωση που δρα προς όφελος του λαού και των φτωχών.

Μαζιώτης Νίκος, μέλος του Επαναστατικού Αγώνα
Φυλακές Διαβατών

Νέα αποκάλυψη στον τύμβο της Αμφίπολης – Διπλή είσοδος με εντυπωσιακό διάκοσμο

Συνεχίζει να μαγεύει ο τύμβος της Αμφίπολης, καθώς οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν μπροστά σε μία διπλή είσοδο, προχωρώντας προς τα ενδότερα!

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, το εύρημα αν και αναμενόμενο, εντυπωσιάζει τους αρχαιολόγους εξαιτίας του διάκοσμου.

Πίσω από το μεγάλο όγκο χωμάτων στο εσωτερικό του προθαλάμου αποκαλύφθηκε μία νέα είσοδος χωρίς θύρα που οδηγεί σε μία αίθουσα. Η είσοδος κοσμείται με μαρμάρινα επιστήλια, τα οποία στηρίζονται σε δύο κίονες.

Αυτοί οι κίονες, χωρίζουν το άνοιγμα σε δύο μέρη, δημιουργώντας δύο εισόδους και αυτό το εμβληματικό αυτό πρόπυλο ενισχύει την άποψη ότι ο τύμβος Καστά αποτελεί μνημείο ιδιαίτερα σημαντικό.

Παράλληλα η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού περί των τελευταίων ευρημάτων της ανασκαφής του Τάφου της Αρχαίας Αμφίπολης αναφέρει:

«Επί του διαφραγματικού τοίχου αποκαλύπτεται, επίσης, μαρμάρινο επιστύλιο με γείσο, όμοιο του αντίστοιχου του ιδίου περιβόλου. Φέρει διάκοσμο με οκτάφυλλους ανάγλυφους ρόδακες, στο ύψος του επιστυλίου των πλευρικών τοίχων".

Οι ρόδακες είναι βασιλικό σύμβολος της Μακεδονικής Δυναστείας. Ο Ήλιος της Βεργίνας έχει στο κέντρο του ρόδακα, η δε λάρνακα που βρέθηκε στον τάφο του Φιλίππου με τα οστά του, κοσμείται από ρόδακες, δεκάφυλλους σε οριζόντια γραμμή και οκτάφυλλους καθέτως.

         
Διαβάστε περισσότερα         

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

H MEΓΑΛΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ!
Μέσα από τις ταινίες τους οι Εβραίοι περνάνε όποιο μήνυμα θέλουν!ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΝΤΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ , ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ!


Απέραντες, ατέλειωτες οι Σιωνιστικές στοχεύσεις κατά του συνόλου της ανθρωπότητας!! Πού όμως κατά τα Πρωτόκολλα της Σιών... έχουν απόλυτη εφαρμογή την σήμερον ημέρα...
Σας δώσαμε ήδη όλα τα όσα έχουν σχεδιάσει οι εγκληματίες σιωνιστές... της Ουάσιγκτων και του ΤΕΛ-ΑΒΙΒ, ενώπιον των οποίων, όπως ήδη έχουμε επισημάνει οι προδότες ΣΑΜΑΡΑΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ κι έπονται άλλοι...προσκυνάνε απίστευτα ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΑ! ΔΟΥΛΙΚΑ!
Ω, μη σας φαίνεται παράξενο... Αμφότεροι Σαμαράς και Βενιζέλος, απλά είναι ...ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΝΕΙΣ! Κεκάλυμμένοι!

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΝ... Είμαστε ήδη στον τελευταίο γύρο προ της τελικής πτώσης του κόσμου που ξέρουμε και η παγκόσμια επικράτηση του Σιωνισμου...
ΛΕΝΕ:
«Μπορώ ήδη να σας αναγγείλω ότι είμαστε κοντά στο σκοπό. Με λίγο ακόμη δρόμο ο κύκλος του Συμβολικού Φιδιού (ο οποίος παριστάνει το λαός μας) θα κλείσει. Και όταν ο κύκλος αυτός κλείσει, όλα τα κράτη της Ευρώπης θα ασφυκτιούν..


Οι λαοί είναι δέσμιοι της βαριάς εργασίας περισσότερο απ'όσο τους δέσμευε η αιχμαλωσία και η δουλεία. Μπορούσε κανείς να απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία και τη δουλεία κατά τον ένα ή άλλο τρόπο. Μπορούσε κανείς να προσαρμοστεί σ'αυτές, αλλά δεν μπορεί ν'απαλλαγεί από την αθλιότητά του. Τα δίκαια τα οποία έχουμε εγγράψει στις νομοθεσίες είναι εικονικά, για τις μάζες, και όχι πραγματικά. Όλα αυτά τα υποτιθέμενα "δίκαια του λαού" δεν βρίσκονται παρά στη φαντασία. Δεν είναι ποτέ πραγματοποιήσιμα. Τι σημαίνει για το φτωχό εργάτη, τον κυρτωμένο από την επίμοχθη εργασία του, τον συντετριμμένο από την τύχη του, το δικαίωμα που έχει δοθεί στους εφημεριδογράφους να γράφουν κάθε είδους ανοησία και ταυτόχρονα πράγματα σοβαρά, αφού οι φτωχοί δεν έχουν κανένα όφελος απ΄τη νομοθεσία τους παρά τα άθλια ψιχία τα οποία τους ρίχνουμε από το τραπέζι μας, σε αντάλλαγμα ευνοϊκής ψήφου στα παραγγέλματα μας, στα όργανά μας, στους πράκτορές μας: Τα δημοκρατικά δικαιώματα γι'αυτούς τους κακόμοιρους είναι πικρή ειρωνεία: η ανάγκη σχεδόν καθημερινής εργασίας δεν τους επιτρέπει να τ'απολαύσουν. Απεναντίας, μάλιστα, τους αφαιρούν την εγγύηση σταθερού και ασφαλούς κέρδους, αναγκάζοντάς τους να εξαρτώνται από τις απεργίες των πατρώνων ή των συντρόφων τους..


Θα εμφανιστούμε σαν απελευθερωτές του εργάτη από αυτόν το ζυγό, όταν θα του προτείνουμε να μπει στις τάξεις των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των αναρχικών, τους οποίους υποστηρίζουμε πάντοτε υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του κοινωνικού μασονισμού μας..


Θυμηθείτε τη Γαλλική Επανάσταση την οποία αποκάλεσαν "Μεγάλη". Τα μυστικά της προετοιμασίας της μας είναι πολύ γνωστά. γατί η επανάσταση αυτή υπήρξε έργο δικό μας. Από τότε εξαπατούμε το λαό για να απαρνηθεί ακόμα κι εμάς, προς όφελος του βασιλιά-δεσπότη της Σιών, το οποίο προετοιμάζουμε για τον κόσμο."
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΟΡΘΗΤΙΚΆ ΒΕΛΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΑΜΜΑΡΤΩΛΟ... ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ!


ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ
ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Με το κίτρινο χρώμα επισημαίνονται τα γνωστότερα ονόματα Εβραίων!

1. Η Walt Disney Pictures, πOU διευθύνεται από τον Michael Eisner που είναι Εβραίος.
2. Η Touchstone Pictures, που διευθύνεται από τον Joe Roth που είναι Εβραίος.
3. Η Miramax Pictures, που διευθύνεται από τους αδερφούς Weinstein που είναι Εβραίοι.
4. Η Viacom, που διευθύνεται από τον Murray Rothstein που είναι Εβραίος.
5. Η Paramount Pictures, που διευθύνεται από την Sherry Lansing που είναι Εβραία.
6. Η Time Warner, που διευθύνεται από τον Michael Levin που είναι Εβραίος.
7. Η DreamWorks, που δημιουργήθηκε από τους Εβραίους David Geffen, Leffreg Katzenberg και τον Εβραίο σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8. Η Universal Pictures, που ελέγχεται από τον Edgar Bronfman που είναι Εβραίος και πρόε¬δρος του παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου.
9. Η Sony Pictures, που διοικείται από τον Εβραίο Alan Levin.
10. Η Twentieth Century Fox, που ελέγχεται από τον Peter Chermin που είναι Εβραίος.
Οι παραπάνω εταιρείες παράγουν ταινίες που παγκόσμια κόβουν περίπου 90% των εισιτη¬ρίων. Περνούν δηλαδή όποιο μήνυμα θέλουν στους "πελάτες" των κινηματογράφων. Περνούν τρόπο σκέψης, τρόπο ένδυσης, τρόπο αντίδρασης σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, τρόπο διατροφής κ.τ.λ.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ:

Allen, Woody - Κωμικός - Ηθοποιός (Αληθινό όνομα: Allan Konigsberg)
Avttal, Mili • Ηθοποιός
Beck - Μουσικός
Berlin, Irving - Συνθέτης
Biafra, Jello - Τραγουδιστής
Bialik, Mayim • Ηθοποιός
Borgnine, Ernst - Ηθοποιός
Brooks, Albert - Ηθοποιός - Συνθέτης (Αληθινό όνομα: Albert Einstein)
Brooks, Mel - Ηθοποιός - Συνθέτης - Συγγραφέας
Bullock, Sandra - Ηθοποιός
Cantor, Eddie - Τραγουδιστής -Χορευτής
Cass, "Mama" (Uz Cohen) - Ηθοποιός
Cherry, Ruben - Μάνατζερ του Elvis
Chessler, Deborah - Ηθοποιός
Chomsky, Noam - Φιλόσοφος
Cohen, Leonard - Συγγραφέας τραγουδιών
Crystal, Billy - Ηθοποιός - Κωμικός
Davis, Jr., Sammy - Μαύρος τραγουδιστής- Ηθοποιός
DeCarlo, Joe - Κωμικός
DeNero, Robert - Ηθοποιός
Deutscher, Isaac - Συγγραφέας - Βιογράφος του Στάλιν
Dreyfuss, Richard - Ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ
Duchovny, David - Ηθοποιός στην σειρά The X-Files
Duritz, Adam lead • Τραγουδιστής
Dylan, Bob – Μουσικός
Escher, M. C. • Καλλιτέχνης
Feuer, Aaron Neal- Καλλιτέχνης
Ford, Harrison - Ηθοποιός
Frankel, Mark - Ηθοποιός Freed,
Alan - Μουσικός
Geller, Sarah Michelle - Ηθοποιός
Geller, Rudy • Μάγος
Gershwin, George – Συνθέτης
Goldblum, Jeff - Ηθοποιός
Goldwyn, Samuel - Συνθέτης
Gordon, Tony – Μάνατζερ
Gere, Richard -Ηθοποιός
Gifford, Cathy Lee Epstein - Ομιλητής
Himmelman, Peter – Μουσικός
Hoffmann, Gaby – Καλλιτέχνης
Keital, Harvey - Ηθοποιός
Kirschner, Mia – Ηθοποιός
Knopfler, Mark - Dire Straits
Jeremy, Ron - Porn Star
Joel, Billy • Μουσικός
Jolsen, Al – Τραγουδίστρια
Klein, Calvin - Σχεδιαστής μόδας
Lee, Michelle - Ηθοποιός Louis,
Julia – Ηθοποιός
Marcell, Bibi – Τραγουδίστρια
Marley, Bob • Τραγουδιστής
Martins,Luciano Costa - Βραζιλιάνος μουσικός
Marx, Groucho – Κωμικός
Marx, Harpo – Κωμικός
Mayer, Louis B. -Founder & Director at Metro•
Goldwyn-Mayer- Meyers, Ari - Ηθοποιός
Mineili, Liza - Τραγουδίστρια – Ηθοποιός
Neuwirth, Bebe - Ulith on Cheers – Καλλιτέχνης
Newman, Paul - Ηθοποιός
Newton John, Olivia – Τραγουδίστρια
Nimoy, Leonard - Ηθοποιός (Star Trek's 'Spock')
Owens, Ronn - Παρουσιάστρια
Patinkin, Mandy – Ηθοποιός
Peck, Gregory – Ηθοποιός
Perlman, Itzhak - Βιολίστας
Portman, Natalie – Ηθοποιός
Raffi - Καλλιτέχνης Reiser,
Paul - Ηθοποιός
Reudor - Συγγραφέας - Δημιουργός κωμικών σει¬ρών
Rhodes, Bernie - Μάνατζερ των The Clash
Richards, Michael - Seinfeld – Καλλιτέχνης
Rivera, Geraldo - Παρουσιάστρια
Roth, DavM Lee - Ηθοποιός
Ryder, Winona - Ηθοποιός
Savalas, Telly – Ηθοποιός


Σιγά ρε ο Τέλη Σαβάλας, εβραίος; Ελληναράς δεν ήταν;


Sandler, Adam - Κωμικός
Schlessinger, Dr. Laura – Ψυχολόγος
Seagal, Steven - Ηθοποιός
Seinfeld, Jerry - Κωμικός
Server, Josh - Ηθοποιός
Seymour, Jane – Ηθοποιός
Shatner, William - Ηθοποιός
Shiraz - Μοντέλο
Shue, Andrew - Ηθοποιός
Silver, Josh - Μουσικός
Silverstone, Alicia - Ηθοποιός
Simon, Paul - Μουσικός
Sioux, Siouxie - Τραγουδίστρια
Singer, Isaac Bashevis - Συγγραφέας
Slash - Κιθαρίστας
Smith, Raphael - Συνθέτης
Sondheim, Stephen - Συνθέτης
Spacek, Sissy - Ηθοποιός
Spielberg, Steven – Σκηνοθέτης
Sprinkle, Annie – Καλλιτέχνης
Spungen, Nancy - Καλλιτέχνης
Steinman, Jim - Σκηνοθέτης
Stern, Howard - Βασιλιάς όλων των Μ.Μ.Ε.
Stewart, Jon - Κωμικός
Streisand, Barbara - Σκηνοθέτης – Τραγουδίστρια Παραγωγός
Ustinov, Peter - Ηθοποιός
Williams, Robin - Ηθοποιός ΠΕΘΑΝΕ ΠΡΟΧΘΕΣ
Yetnikoff, Walter - Μάνατζερ του Michael Jackson
Zuehra Elfassia - Τραγουδίστρια
Mel Brooks - Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - Παραγωγός
Jacob Freedman - DJ Iggy Pop, - Μουσικός
Julianna Margulies – Ηθοποιός
Lisa Kudrow - Σταρ της τηλεόρασης
Geddy Lee – Τραγουδίστρια
Lauren Bacall - Ηθοποιός .. Κι αυτή πέθανε προχθές
Jeff Chandler – Ηθοποιός
Lori Beth Denberg – Ηθοποιός
Harvey Fierstein - Ηθοποιός - Συγγραφέας
Claude Berri - Παραγωγός ταινιών
Bruce Boxleitner - Ηθοποιός
Joey Ramone - Τραγουδίστρια
Noah Wyle - Ηθοποιός
Ofra Haza - Τραγουδίστρια
Eddie Vedder - Ηθοποιός
Ellen Barkin - Ηθοποιός
Lisa Bonet - Πρώην σύζυγος του Lenny Kravitz
Danny Kaye - Τραγουδιστής και χορευτής
Dinah Shore - Τραγουδιστής
Jack Benny (Αληθινό όνομα: Benjamin Kubelsky)
Lou Reed - Μουσικός
Paul Stanley - Τραγουδιστής – Κιθαρίστας
Scott Wolf – Ηθοποιός
Dominika Peczynski - Σταρ της τηλεόρασης
Henry Winkler – Ηθοποιός
Bob Hopskins - Ηθοποιός
Fat Mike - Τραγουδιστής, Κιθαρίστας
Pat Benatar - Τραγουδίστρια
Yasmine Bleeth - Ηθοποιός
Alan Rickman - Ηθοποιός
David Oistrakh - Βιολίστας
Gene Wilder - Ηθοποιός
Debbie Friedman - Τραγουδίστρια
Gary Dell'Abate - Ηθοποιός
Brian Austin Green - Καλλιτέχνης
Elizabeth Shue - Ηθοποιός
Mordechai Richler - Συγγραφέας
Jerry Walker - Καλλιτέχνης
Shemp Howard - Ηθοποιός
Rita Hayworth (Αληθινό όνομα: Rita Cansino)
Walter Matthau - Κωμικός - Ηθοποιός
Stepfanie Kramer - Ηθοποιός
Uri Geller • Ηθοποιός
Kirk Douglas - Ηθοποιός
Jean-Pierre Barda - Ηθοποιός
Elie Weisel - Συγγραφέας
Pauly Shore - Ηθοποιός
Rodney Dangerfield - Κωμικός - Ηθοποιός (Αλη¬θινό όνομα: Jack Cohen)
Lenny Bruce - Κωμικός
Sarah Jessica Parker - Ηθοποιός
Elvis Presley - καλλιτέχνης
(Jerome) Curly Howard (Horowitz) - Μέλος των Stooges
Dinah Manoff - Ηθοποιός
Mike Diamond - Μουσικός (Beastie Boys)
Chaim Goldberg - Καλλιτέχνης
Melanie Chartoff - Ηθοποιός
Sara Silverman - Κωμικός
Sophie Marceau - Ηθοποιός
Howie Mandel - Κωμικός
Carrie Fisher - Ηθοποιός
Phil Ochs - Τραγουδιστής
Howard Ashman - Καλλιτέχνης
Debra Winger – Ηθοποιός
Clare Carey - Ηθοποιός
Kevin Kline - Ηθοποιός
Lenny Kravitz - Τραγουδίστής
Harry Houdini - Μάγος
Neil Diamond - Μουσικός - Τραγουδιστής - Ηθο¬ποιός
Dustin Hoffman - Ηθοποιός
Barry Horowitz: Παλαιστής WWF & WCW
Bill Goldberg, Παλαιστής WCW Champion
Raven: (Scott Levy), Παλαιστής WCW Champion
Dean Malenko, Παλαιστής WCW champion
Jon Lovitz - Ηθοποιός - Κωμικός
Isaac Asimov - Συγγραφέας
Susanna Hoffs - Τραγουδίστρια
DiDi Conn - Ηθοποιός
Christine Lakin - Ηθοποιός
Herman Wouk - Συγγραφέας
Gilda Radner - Κωμικός
Jason Alexander - Ηθοποιός
Joseph Gordon - Levitt - Ηθοποιός
Bette Midler - Ηθοποιός-Τραγουδίστρια
Michael Landon - Ηθοποιός
ΑΙ Jolson - Τραγουδίστρια - Ηθοποιός
Paula Prentiss - Ηθοποιός
Robert Redford - Ηθοποιός - Αυτοαποκαλείται «μισός Εβραίος»
Alan Jay Lerner - Στιχογράφος
Leslie Ann Warren - Ηθοποιός
Jonathan Silverman - Ηθοποιός - Τραγουδίστρια
Marc Chagall - Ζωγράφος
David Harari- Ηθοποιός - Τραγουδίστρια
Boris Karloff - Καλλιτέχνης
Gene Simmons - Τραγουδιστής
Jeremy Priven - Ηθοποιός
Joan Collins - Ηθοποιός
Jerry Lewis - Κωμικός - Συγγραφέας - Παραγωγός
Gilbert Gottfried - Κωμικός
Jonny Clegg – Μουσικός
Hank Azaria - Καλλιτέχνης
Gilad Gelfond και David Cygielman - Χορευτές Ραπ
Michael Jackson - Εκφωνητής στο ABC
Efrem Zimbalist, Jr. - Ηθοποιός
Larry Fine - Καλλιτέχνης
David Janssen - Ηθοποιός
Jakob Dylan - Τραγουδιστής
Don Diamont - Ηθοποιός
Irving Berlin - Μουσικοσυνθέτης
Marcel Marceau - Καλλιτέχνης
John Banner - Ηθοποιός
Aaron Lebedev - Τραγουδιστής-Ηθοποιός
Max Felix - Ηθοποιός
George Burns - Κωμικός - Ηθοποιός (Αληθινό όνομα: Nathan Birnbaum)
Randy Newman - Συνθέτης
Heddy Lamarr- Ηθοποιός
Isaac Stern - Βιολίστας
Jan Murray – Κωμικός
David Helfcott - Μουσικός
Roberta Peters - Τραγουδίστρια
Goldie Hawn - Καλλιτέχνης
Lawrence Hershon- Ηθοποιός
Allan Sherman - Τραγουδιστής - Μουσικοσυνθέτης
Jamie Gertz - Ηθοποιός
Harpo Marx - Κωμικός
Lorraine Bracco - Ηθοποιός
Brett Gurewitz – Καλλιτέχνης
Bruno Walter – Καλλιτέχνης
Giselle Fernandez - Ηθοποιός
Jenna Leigh Green - Ηθοποιός
Robert Goulet - Singer (Αληθινό όνομα: RobertApplebaum)
Naomi Shemer - Συνθέτης
Stuttering John Melendezbaum - Ηθοποιός
Jeff Goldman – Ηθοποιός
Katey Segal - Ηθοποιός - Τραγουδίστρια
Neil Gaiman – Συγγραφέας
Adam Sandler - Κωμικός/Ηθοποιός
Isaac Mizrahi - Σχεδιαστής μόδας
Brooke Langton - Ηθοποιός
Leonard Bernstein - Συνθέτης
Peter Riegert - Ηθοποιός
Gina Gershon - Ηθοποιός
Joel Grey - Ηθοποιός
Joy Division - Ηθοποιός
Ed Asner - Ηθοποιός
Dennis Prager - Εκφωνητής
Jerry Springer - Εκφωνητής
Kenny G - Μουσικός
Steve Lawrence - Τραγουδιστής
Jonathan Taylor Thomas - Αληθινό όνομα: Jo¬nathan Weiss
Zero Mostel, - Ηθοποιός - Ζωγράφος
Stephen Schwartz - Συνθέτης
Richard Dreyfus - Ηθοποιός
Jamie Luner - Ηθοποιός
Jessica Tandy - Ηθοποιός
Ari Telch, Ηθοποιός
Joe Cocker - Τραγουδίστρια
Barry Manilow - Μουσικός - Τραγουδιστής
Beverly Sills - Σταρ της όπερας (Αληθινό όνομα: Beverly Silberman)
Theodore Bikel - Ηθοποιός
Kathie Lee Gifford - Ηθοποιός
Sonia Benezra - Παρουσιαστής
Swoozie Kurtz - Ηθοποιός
The Greaseman (Doug Tracht) Εκφωνητής ραδιο¬φώνου
Shel Silverstein - Καλλιτέχνης
Sandy Becker - Καλλιτέχνης
Melissa Gilbert - Ηθοποιός
Jeff Beck - Κιθαρίστας
Louise Rainer - Ηθοποιός
Amy Irving - Ηθοποιός
Steven Weber – Ηθοποιός
Dorothy Lamour - Ηθοποιός
Michael Τ. Weiss - Ηθοποιός
David Geffen - Καλλιτέχνης
Donald Fagen - Τραγουδιστής - Συνθέτης
Nina Gordon - Μουσικός
Moe Howard - Μέλος των Three Stooges
Roseanne Barr - Κωμικός
Nelly Sachs - Ποιήτρια βραβευμένη με Νόμπελ
Stanley Kubrick- Συνθέτης
Elliot Gould - Ηθοποιός
Jeffrey Meyer - Καλλιτέχνης
Suzanne Pleshette - Καλλιτέχνης
Fran Drescher - Ηθοποιός
Julie Kavner - Ηθοποιός
Effi - Israeli Hot Head ( MTV's Road Rules)
Joan Rivers - Κωμικός - Συγγραφέας - Ηθοποιός
Scott Simon - Παρουσιαστής στο NPR's
Rhea Perlman - Ηθοποιός
Mara Wilson - Ηθοποιός
Jim Bradley - Εκπαιδευτής Σκύλων
Alan King - Βασιλιάς συνεντεύξεων στο CNN
Barry Levinson - Σκηνοθέτης
Melissa Joan Hart - Ηθοποιός
Ken Wahl - Ηθοποιός
Jerry Herman - Συνθέτης του Hello Dolly!
Larry Adler - Μουσικός
Lome Green - Σταρ
Dan Blocker - Ηθοποιός
Fred Astaire Fredrik Austerlitz - (Αληθινό όνομα)
Peter Sellers - Ηθοποιός - Κωμικός
Ron Silver - Ηθοποιός - Συνθέτης
Perry Farrel - Μουσικός
Stan Getz - Σαξοφωνίστας
Roman Polanski - Συνθέτης
Super Dave Osborne - Κωμικός - (Αληθινό
όνομα): Bob Einstein.
Tom Arnold – Ηθοποιός
Maury Chaykin – Ηθοποιός
Molly Ringwald - Μέλος των Brat Pack - Ηθοποιός
Jenna Von Oy - Ηθοποιός
Paula Abdul - Τραγουδίστρια
Phoebe Snow - Τραγουδίστρια
Lome Michaels - Παραγωγός τηλεοπτικών προ¬γραμμάτων
Michael Mills (born Milstein) - Καλλιτέχνης
David Copperfield - Μάγος
Lacey Chabert - Ηθοποιός στο Party of Five
Barry Sisters - Καλλιτέχνης
Werner Klemperer (Βασιλιάς των Hogan's Heroes, son of Otto K.)
Mel Blanc - Καλλιτέχνης
Monty Hall - Παρουσιαστής παιχνιδιών
Soupy Sales - Κωμικός
Leslie Howard - Ηθοποιός στο Gone With The Wind
Jo Amar - Τραγουδιστής - Morocco
Tony Curtis (Bernard Schwartz - Αληθινό όνομα)
Pinky Lee(Pincas Levy) - Καλλιτέχνης
Marc Bolan (Marc Feld) - UK Τραγουδιστής: Τ. Rex Frontman
Sally Jessy Raphael- Τηλεπαρουσιαστής, (Αληθινό όνομα: Lowenthal)
Maria Sokoloff - Ηθοποιός
Richard Beymer - "West Side Story - Ηθοποιός
Geena Davis - Ηθοποιός
Jonathan Larson - Συνθέτης
Ira Gershwin - Στιχογράφος
Matt Lauer - Καλλιτέχνης
Richard Avedon - Φωτογράφος
Brent Spiner - Ηθοποιός
Zeppo Marx - Κωμικός (Marx Brothers)
Matthew Broderick - Ηθοποιός
Yehudi Menuhin - Βιολίστας
Tim Burton - Συνθέτης
Brian Bloom - Ηθοποιός
Michael Bolton – Τραγουδιστής
Art Garfunkel - Μουσικός
Bruce Springsteen - Τραγουδιστής - Στιχογράφος
Beatrice Arthur - Ηθοποιός (Dorothy, Golden Girls)
Hillel Slovak - Κιθαρίστας (Red Hot Chili Peppers)
Victor Borge (Borge Rosenbaum) - Πιανίστας
Mike Wallace - Δημοσιογράφος
Joey Slotnick - Ηθοποιός - Τραγουδιστής
Joe Τ. Turri - Μουσικός συνθέτης
Harry Reems - Καλλιτέχνης
Cindy Margolis - Καλλιτέχνης
Fyvush Finkel - Ηθοποιός
Jennifer Grey - Ηθοποιός στο Baby, Dirty Dancing
Justine Bateman - Ηθοποιός
Clio Goldsmith - Ηθοποιός
Totie Fields - Κωμικός
Bernie Bernstein - Μουσικός (Punk Band, Hector)
Matityahu Glazerson - Συγγραφέας Mystical Books/Συνθέτης
Dinah Shore - Τραγουδίστρια - Τηλεπαρουσιάστρια
Marat Galperin - Αθλητής
Wolf Blitzer - CNN Journalist
Peter Lorre - Ηθοποιός
Ben Stiller - Ηθοποιός - Συνθέτης
Craig Τ. Nelson Ηθοποιός
Yaasha Heifitz - Βιολίστας
Robby Benson (Robert Segal) - Ηθοποιός - Συν¬θέτης
Giora Fiedman - Μουσικός
Richard Kaufman (Ricky The K) - Disc Jockey
Brody Stevens - Ηθοποιός
Judd Nelson - Ηθοποιός στο Suddenly Susan, The Breakfast Club
Tina Louise - Ηθοποιός
Larry David - Συγγραφέας - Παραγωγός
Keith Moon - Ηθοποιός
James Spader - Ηθοποιός
Elsa Morante, Ηθοποιός
Barbara Walters – Καλλιτέχνης
Irwin Chusid- Writer - Συγγραφέας - Παραγωγός
Donna Karan - Σχεδιαστής
Lawrence Harvey - Ηθοποιός
Judy Kuhn - Ηθοποιός (Pocahontes)
Danielle Harris - Ηθοποιός
Sara Gilbert - Ηθοποιός
Patricia Wettig - Ηθοποιός
Leah Remini - Ηθοποιός
Ricki Lake - Παρουσιαστής
Steven Spielberg - Παραγωγός - Σκηνοθέτης
Andrew Norden - Καλλιτέχνης
John Garfield - Ηθοποιός
Melanie Mayron - Καλλιτέχνης
Pinchas Zuckerman - Βιολίστας
Garson Gershon Kanin - Ηθοποιός
Cloris Leachman - Ηθοποιός
Franz Kafka - Συγγραφέας
Francesca Neville - Ηθοποιός
Arnold Schoenberg - Συνθέτης
Daniel Jonah Goldhagen - Συγγραφέας
Gary Schandling - Κωμικός
Mark Reizen - Καλλιτέχνης
Mike Ogulnick - Καλλιτέχνης
Burt Ward - Ηθοποιός (ο Robin από την ταινία Batman)
Audrey Landers - Ηθοποιός
James Concord Douglas - Καλλιτέχνης
Estelle Getty - Ηθοποιός (Sophia, Golden Girls)
Matthew Kuchta - Καλλιτέχνης
Harlan Ellison - Συγγραφέας επιστημονικής φα¬ντασίας
Morley Safer - Δημοσιογράφος
Jack Carter - Κωμικός
Bill Graham - Καλλιτέχνης
Howie Morris - Κωμικός
Audrey Hepburn - Καλλιτέχνης
Sophie Tucker Abuza - Καλλιτέχνης
Pee Wee Herman (Paul Rubens)
Paul Auster - Συγγραφέας και ποιητής
Steven P. Greenberg - Στιχογράφος (Funkytown)
Paul Michael Glazer - Ηθοποιός - Συνθέτης
Country Joe McDonald - Καλλιτέχνης
Robert Downey Jr. - Ηθοποιός
Jeffrey Archer - Ηθοποιός
Neil Simon - Καλλιτέχνης
Jonathan Mostow - Σκηνοθέτης
David Harari - Παραγωγός ταινιών
Peggy Lipton - Ηθοποιός στο σήριαλ Σύγχρονη Γεννιά
Debra Winger - Ηθοποιός
Buddy Hackett - Ηθοποιός - Κωμικός
Neil Sedaka - Τραγουδιστής
ΑΙ Cohn - Σαξοφωνίστας
George Segal - Ηθοποιός
Arlo Guthrie, Γιος της Woody Guthrie's
Richard Rogers - Συνθέτης
Carolyn Summerlin - Πιανίστας κωμικών κονσέρ¬των
Amy Brenneman - Ηθοποιός
Joe Dytko - Καλλιτέχνης
Judd Hirsh - Ηθοποιός
Stan - South Park - Κωμικός
Philip Roth - Συγγραφέας
Jerry Orbach - Καλλιτέχνης
Alan Alda - Ηθοποιός
ΑΙ Kooper - Ηθοποιός (Founder, Blood Sweat and Tears)
Rodd Keith (Αληθινό όνομα: Rod Eskelin) ποιητής - στιχουργός
Matt Fraiberg - Μέλος του Guardian Alarm
Chico Marx - Κωμικός (Marx Brothers)
Chaim Potok - Συγγραφέας
David Broza - Στιχουργός - Τραγουδιστής
Mr. Rogers - Σταρ της τηλεόρασης... που παίζει με μικρά παιδιά
Arthue-Jones – Καλλιτέχνης
Camille Pisarro - Καλλιτέχνης
Kathy Levine - Μέλος του QVC Hostess
Audrey Hepburn - Ηθοποιός
Jessica Savitch - Χρυσό κορίτσι των NBC News
Peter Mark Richman - Ηθοποιός - Συγγραφέας -Καλλιτέχνης
Adam Arkin - Ηθοποιός
Marilyn Michaels - Καλλιτέχνης
Alan Menken - Συνθέτης
George Jessel - Καλλιτέχνης
Dani Behr - Μάνατζερ
Yasha Heifetz - Βιολίστας
Lome Greene - Ηθοποιός
Pamela Anderson - Μοντέλο στο Playboy - Ηθο¬ποιός
Gustav Mahler - Συνθέτης
Phoebe Cates - (Αληθινό όνομα: Katz) - Ηθοποιός
Judy Blume - Συγγραφέας παιδικών βιβλίων
Bronco Billy Anderson- Ηθοποιός
Richard Benjamin - Ηθοποιός - Συνθέτης
Charles Branson - Ηθοποιός
Joey Bishop -Κωμικός
MCA (Adam Yauch)- Μέλος των Beastie Boys
Josef Schmidt, Rosa Raisa, Leonard Warren, Μουσικοί
Norm Crosby - Καλλιτέχνης
James Caan - Ηθοποιός στο Rollerball κτλ.
Emma Samms - Ηθοποιός στην ταινία Dynasty
Louise Wener - Frontwoman Britpop band Sleeper
Omri Katz - Ηθοποιός
Richard Lewis - Κωμικός
Adam Sandler - Μουσικός
Michael Fishman - Ηθοποιός
Barbara Amiel - Συγγραφέας
Walter Mathau - Ηθοποιός κα κωμικός
Norman Greenbaum - "Spirit in the Sky Μουσικός
Joanna Going - Ηθοποιός
Otto Klemperer - Orchestral Conductor
Randy West - Porno Star
Ralph Lauren - Καλλιτέχνης
Paul Mazursky - Σκηνοθέτης
Ed Asner - Ηθοποιός
Mark Knopfler - Μουσικός
Richard Belzer - Ηθοποιός - Κωμικός
Eddie Cantor - Τραγουδιστής - Συγγραφέας
Max Weinberg - Ντράμερ
Mike Nichols - Σκηνοθέτης (The Graduate, Catch, The Birdcage)
Patrick Bruel - Γάλλος τραγουδιστής
Yaakov Agam - Ζωγράφος
Rowan Atkinson - Κωμικός (Mr. Bean, Φωνή του Zazu στο Lion King)
Salim Hallali - Τραγουδιστής στο Morocco
Benny Goodman - King of Swing
Danny Jacobson - Συγγραφέας - Παραγωγός
Jean Jacques Goldman, Γάλλος μουσικός και τρα¬γουδιστής
Adam Duritz - τραγουδιστής των Counting Crows
Paul Cohen - Κιθαρίστας
Joan Lunden, Αληθινό όνομα: Blunden
Saul Rubinek - Ηθοποιός
Michael Wolf - Μουσικός
Marty Feldman - Ηθοποιός - Κωμικός
Dave Ehrman - Ηθοποιός
Adrian Kaplan - Ηθοποιός
Maurice Schwartz - Καλλιτέχνης
Corey Feldman - Ηθοποιός
Milton Berle - Κωμικός
Madeline Kahn - Ηθοποιός (Clue, Nixon)
Matthew Bratter - Μουσικός στο Daisy's Red Gravy Train
Donna Karan - Σχεδιαστής
Justine Frischman - Καλλιτέχνης
Sally Field - Ηθοποιός
Arthur Fiedler - Καλλιτέχνης
Laurence Tolhurst - Μέλος των Cure
Brett Sommers - (The Match Game) Καλλιτέχνης
Stanley Kubrick-Σκηνοθέτης ταινιών (clockwork orange.the Shining...)
Richard Tucker - Τενόρος
Buddy Rich – Ντράμερ
Richard Simmons- Παρουσιαστής
Aaron Copland - Μουσικός συνθέτης του Appalachin Spring
George Solti - Συνθέτης (Chicago Symphony)
Maury Yeston - Μουσικός συνθέτης των Nine,Phantom and Titanic
Gabriela Karteris - Καλλιτέχνης
Irving Layton - Ποιητής Gary Lewis - Τραγουδιστής
Rock Ernst Lubitsch - Συνθέτης του To Be Or Not to Be
Don Adams - Μάνατζερ
Oscar Levant - Πιανίστας
Arturo Jimenez - Μέλος του Columbian Real
Estate Magnate Jan Peerce (Pinchus Perlmutter) - Τενόρος
Mike Gordan - Καλλιτέχνης
Joe Elliot - Καλλιτέχνης Ken Olin Καλλιτέχνης
David Horowitz - Καλλιτέχνης
Phil Glasser - Ηθοποιός - (An American Tail)
Debbie Gibson - Τραγουδιστής
Wallace Shawn - Ηθοποιός (Princess Bride, Toy Story, Clueless)
Moshe Weinberg (Vainberg) Συνθέτης του Shostakovitch.
Simone Signoret - Ηθοποιός ("Diabolique")
Ciea Lewis - Ηθοποιός
Saul Zaentz - Παραγωγός
Rachel Rosenthal - Καλλιτέχνης
Richard Belzer - Κωμικός
Will Self - Συγγραφέας
Roger Hannin - Ηθοποιός
Fritz Lang – Συνθέτης
Dr. Laura Schlesinger - Εκφωνητής και συγγρα¬φέας
Rena Sofer - Ηθοποιός
David "Dudu" Fisher - Τραγουδιστής
Vic Tayback - Καλλιτέχνης
Daniel Day Lewis - Ηθοποιός
Graham Gouldman - Στιχογράφος
Dina Meyer - Ηθοποιός
Abe Vigoda - Μέλος του Fish From Barney Miller
Felix Mendelssohn, Συνθέτης
Marcel Proust - Συγγραφέας
Mark Volman Καλλιτέχνης
Yul Brynner - Ηθοποιός
Arye Gross - Ηθοποιός
Michael Gelman - Παραγωγός Regis και Kathie Lee
Rain Pryor - Ηθοποιός
Howard Kaylan - Καλλιτέχνης
David Cronenberg - Συνθέτης
David Birney - Ηθοποιός
Rina Mor - Messinger - Καλλιτέχνης
Randy Spelling - Ηθοποιός (Γιος του Aaron Spelling και αδερφός του Tori Spelling)
Kim Zimmer - Ηθοποιός
Carl Reiner - Κωμικός
Mike Bloomfield - Κιθαρίστας
Lee Grant - Ηθοποιός
Sam Wolff - Καλλιτέχνης
Alicia Markova - Χορεύτρια μπαλέτου
S. J. Perelman - Συγγραφέας
Yuri Rasovsky - Καλλιτέχνης
Edward G. Robinson - Ηθοποιός
Anouk Aimee - Ηθοποιός (Ά Man and a Woman')-Εμείς την ξέρουμε γι Τουρκάλα Enrico Macias - Καλλιτέχνης
Melissa Rosenberg - Καλλιτέχνης
Joely Fisher - Ηθοποιός
Mitul Patel - Ηθοποιός
Adam Yauch - Μουσικός (Beastie Boys)
Mark Bomer - Μέλος των Jewish Activist and Historian
Pincas Zuckerman - Καλλιτέχνης
Joe Belgrade - Ηθοποιός
Elliot Goldenthal - Σκηνοθέτης ταινιών - Batman και Robin κτλ.
Kent Brockman - Τηλεοπτικός αστέρας
Kenny Brockelstein - Καλλιτέχνης
Henri Bergson - Λογοτέχνης
Stan Getz - Σαξοφωνίστας
Jim Shapiro - Μουσικός
Arthur Koestler - Συγγραφέας
Kurt Weil - Συνθέτης (Three Penny Opera)
Jennifer Jason Leigh - Ηθοποιός
Mark Walberg - Καλλιτέχνης
ΑΙ Waxman - Ηθοποιός
Max Fleischer - Παραγωγός κινουμένων σχεδίων (Betty Boop, Popeye, etc.)
Julius Lester - Συγγραφέας
David Halberstam - Συγγραφέας
Kirk Douglas, Ηθοποιός
Fritz Reiner, George Szell, Καλλιτέχνης
Joe Besser - Καλλιτέχνης
Ronn Owens - Παρουσιαστές
Lorraine Newman - Καλλιτέχνης
Aaron Freeman - Εκφωνητής
Stephen Evans - Συγγραφέας - Συνθέτης - Ηθο¬ποιός
Helen Hunt - Καλλιτέχνης
Albert Cohen - Συγγραφέας
Josh Niehaus - Μουσικός
Kinky Friedman - Τραγουδιστής
Felix Mendelssohn - Συνθέτης
Todd Suchman - Καλλιτέχνης
Laurin Sydney - Παρουσιαστής CNN
Michael Kinsley - Καλλιτέχνης
Robert Merrill - Μέλος όπερας
Jeff Daniels – Ηθοποιός
Jerry Stiller - Καλλιτέχνης
Helen Shapiro - Τραγουδίστρια
Justine Frischmann - Τραγουδίστρια
David Steinberg - Κωμικός/Συνθέτης
Steven Tyler - Μέλος του Aerosmith
Jackie Mason - Καλλιτέχνης
Shecky Greene - Κωμικός
Harvey Korman - Κωμικός
June Allyson Ella Geisman - Ηθοποιός
Harrison Ford - Ηθοποιός
Alain Boubiil - Στιχογράφος
Sakari Topelius - Καλλιτέχνης
Ringo Starr - Μέλος των Beatles.
Isaac Mizrachi - Σχεδιαστής μόδας
Jack Klugman - Καλλιτέχνης
Paul McKellar - Διανοούμενος, κυνηγός Ναζί
Fanny Brice - Κωμικός
Doc Severenson - Παρουσιαστής
Jessica Lundy - Ηθοποιός (Hope and Gloria)
Alan Wilder - Μέλος των Depeche Mode
Andrew 'Dice' Clay - Κωμικός, Ηθοποιός (Αληθινό όνομα: Andrew Silverberg)
Nina Rodzynek - Μουσικός
Justin Wilson- Mais, Cher, Καλλιτέχνης
Aaron Rosand - Βιολίστας
Jennifer Doctorovich - Θεατρικός ηθοποιός
Jack Spector - Disc Jockey Joanna Gleason - Ηθοποιός
Elliot Gould - Ηθοποιός, M.A.S.H.
Jon Stewart - Καλλιτέχνης
Pittsburgh Pete - Ηθοποιός Jerry Bock - Συνθέτης
John Stossel – Καλλιτέχνης
Ross Martin- Ηθοποιός (TV's "The Wild, WildWest"). Αληθινό όνομα: Martin Rosenblatt.
Lee Konitz - Μουσικός (jazz saxophonist)
Charles Grodin - Ηθοποιός/Συγγραφέας
Dan Futterman – Ηθοποιός
Michael Ovitz - Disney
Charles Orange - Ποιητής
Ben Elton - Κωμικός και συγγραφέας.
Arthur Schnitzler - Θεατρικός συγγραφέας και γιατρός
Leslie Stahl - Καλλιτέχνης
Laura Shaft - Καλλιτέχνης
Debbie Goad – Συγγραφέας
Haim Topol – Ηθοποιός
Helena Bonham - Carter – Καλλιτέχνης
Hans Rosenthal – Καλλιτέχνης
Don Black - Στιχουργός του Sunset Boulevard
Laura Bertam, Ηθοποιός Disney Channel's "Ready or Not"
Sid Ceasar - Παρουσιαστής
Jamie Lee Curtis Καλλιτέχνης
Robert Clary - Ηθοποιός
Steven Adler - Μέλος των Guns' n' Roses
Michael Tucker - Ηθοποιός, LA Law etc.
Arlene Dahl - Ηθοποιός Linda Rondstat – Τραγουδίστρια
Suzy Mamann Greenberg – Παραγωγός
Mick Jones - Μουσικός Clash/B.A.D. Rick London
Sid Caesar – Κωμικός
Steve Guttenberg - Ηθοποιός
Jay Diamond - Εκφωνητής (WABC)
Lorenzo Lamas – Ηθοποιός
Hy Berkawitz - Ιδιοκτήτης των Rogers Dept. Store in Grand Rapids Ml
Bruno Schulz- Συγγραφέας
Adam Faith – Τραγουδιστής
Christopher Lambert - Ηθοποιός
Jackie Kallen - Μάνατζερ του James Toney Barbara
Hershey (Herzstein) - Ηθοποιός
Sasha Mitchell - Ηθοποιός (Step by Step,Kickboxer)
Sam Levinson – Καλλιτέχνης
Ann B.Davis - Ηθοποιός (Alice in The Brady Bunch)
Paula Zahn - Ανταποκριτής CBS
Ramblin' Jack Elliot - Μουσικός ,
Wendy Mallick - Ηθοποιός
Carnie Wilson - Τραγουδίστρια
Brian Wilson, Καλλιτέχνης
Arnold Stang - Ηθοποιός
Chevy Chase - Ηθοποιός
Carly Simon - Τραγουδίστρια
Jackie Mason - Κωμικός
Martin and Charlie Sheen - Καλλιτέχνης
Ken Berry- Καλλιτέχνης - Mayberry R.F.D.
Rob Reiner - Κωμικός και σκηνοθέτης ταινιών
Totie Fields - Κωμικός
Steve Levy - (ESPN - Sportscenter)
Pope John Paul II - Καλλιτέχνης
Richard Salwitz - Μουσικός
Milton Berle - Κωμικός
Chuck Barn's - Δημιουργός rauThe Dating Game
Lan Ziering - Ηθοποιός
Gene Barry - Καλλιτέχνης
Adam Rich - Καλλιτέχνης
Jane Kaczmarek - Ηθοποιός
Linda (Epstein) Eastman - Σύζυγος του Paul Macartney
Rona Barret (Bernstein) - Δημοσιογράφος
Paul Shaffer - Παρουσιαστής Red Aaron Buttons - Κωμικός
Ivan Reitman – Συνθέτης
Tori Spelling – Καλλιτέχνης
Shelley Berman - Κωμικός
Yves Montand - Τραγουδιστής - Αληθινό όνομα:
Ivo Livi, Florence Henderson - Τραγουδιστής
Lyle Waggoner-Κωμικός στο The Carol Burnett
Show Allen Funt - Παρουσιαστής του "Candid Camera"
Woody Strode – Καλλιτέχνης
Alfons Halim - Καλλιτέχνης
Jeff Chandler - Ηθοποιός
Tony Kushner - Καλλιτέχνης
Stephanie Powers - Ηθοποιός
Buzz Aldrin - Αστροναύτης
Samy Elmaghribi - Τραγουδιστής
Art Buchwald - Συγγραφέας
Jonathan Brandis - Ηθοποιός
William Goldman - Καλλιτέχνης
Walter Lippman - Εκδότης
Josef Szigeti - Βιολίστας
Rob Cohen - Σκηνοθέτης
David Helfgott - Πιανίστας
Jerry Seinfeld - Κωμικός
Haim Topol – Ηθοποιός ο περιφημος Βιολιστής στη στέγη
Dani από τους Cradle Of Filth (Η μητέρα του είναι από την Αιθιοπία, ο πατέρας του είναι Ε¬βραίος)
Andrew Mark Berman - Ηθοποιός
Max Weinberg - Μουσικός
Lawrence Harvey - Ηθοποιός
Michael Berrin - Καλλιτέχνης
Arlene Sorkin - Ηθοποιός
Gene Wilder - Ηθοποιός
David Schwimmer - Ηθοποιός
King Diamond - Τραγουδίστής
Herschel Savage - Καλλιτέχνης
Julie Kanver - Καλλιτέχνης
Jenna Jameson - Καλλιτέχνης
Shelley Winters Shirley Schrift - Ηθοποιός
Tony Randall (Αληθινό όνομα - Leonard Rosen¬berg)
Jerry Orbach- Ηθοποιός
Sylvia Sydney - Ηθοποιός
Jay Black - Ηθοποιός
Samuel Avital - Καλλιτέχνης
Dustin Diamond - Ηθοποιός
Mircea Crisan (Kraus) – Καλλιτέχνης
Paulette Goddard - Ηθοποιός
Trevor Rabin - Ηθοποιός
David Gahan - Καλλιτέχνης
Sydney Rome - Ηθοποιός
Arnold Schoenberg - Συνθέτης
Josef Von Sternberg - Ηθοποιός -Συνθέτης
Robert Clary - Ηθοποιός
Joel and Ethan Coen - Σκηνοθέτης (Raising Ari¬zona)
Jackie Vernon- Ηθοποιός
Liv Tyler - Ηθοποιός
Mitzi Gaynor - Ηθοποιός - Χορεύτρια • Τραγουδίστρια
Neriah Davis- Καλλιτέχνης
Mark Feuerstein - Ηθοποιός
Courtney Love - Ηθοποιός
Mickey Hart - Μουσικός
Bess Myerson - Ηθοποιός
Carole King - (Klein) - Στιχογράφος
Herschel Bernardi - Ηθοποιός
Moe Kauffman - Μουσικός
Michele Landsberg - Εκδότης
Tony Goldwyn - Ηθοποιός
Melissa Manchester - Τραγουδίστρια
Shlomo Mintz - Βιολίστας
Shaun Weiss - Ηθοποιός
Ross Gelman - Ηθοποιός - Κωμικός
Vladimir Horowitz - Πιανίστας
Ron Leavitt - Ηθοποιός
Jason Marsden - Ηθοποιός
Jack Gilford - Κωμικός / Ηθοποιός
Serge Koussevitzky - Ηθοποιός
Dianne Weist - Ηθοποιός
Michel Berger - Συνθέτης
Barry Sonnenfeld - Συνθέτης
Ron Rifkin • Ηθοποιός
Sheldon Harnick - Στιχογρόφος
Lee Zurik – Ηθοποιός
Mr. G - Ηθοποιός
Selma Diamond - Ηθοποιός
Polly Draper - Ηθοποιός
Dorothy Rothschild Parker - Συγγραφέας
Joshua Redman - Σαξοφωνίστας
Malcolm McLaren - Μάνατζερ των Sex Pistols
Allen Garfield (Goorwitz) - Ηθοποιός
Zohra Lamport - Ηθοποιός
Peter Wolf - Μουσικός
David Susskind - Καλλιτέχνης
Dan Greenburg - Συγγραφέας ('How to be Jewish Mother')
Sheldon Leonard - Ηθοποιός
Michael Lembeck - Ηθοποιός
Sonny Fox - Καλλιτέχνης
Stuart Pankin - Ηθοποιός
Bruno Bauer - Καλλιτέχνης
Sherwood Schwartz - Καλλιτέχνης
Renee Taylor - Ηθοποιός
Paul Muni - Ηθοποιός
Shalom Aleichem• Ηθοποιός
Emma Lazarus - Ποιητής ("Give me your tired, your poor from the Statue of Liberty)
Jonathon Lipnicki - Ηθοποιός
Alan Gratzer and Kevin Cronin - Μουσικός
Doug Feiger - Μουσικός
John Leguizamo - Ηθοποιός
Menahem Golan - Σκηνοθέτης
Phobe Levy Pember - Ηθοποιός
Gregg Woodman - Καλλιτέχνης
Jean-Luc Godard - Παραγωγός ταινιών
Rick Moranls - Ηθοποιός
Kim Greist - Ηθοποιός
Anthony Newley - Ηθοποιός - Τραγουδιστής -Συνθέτης
Kitty Carlisle - Καλλιτέχνης
Claude Rains - Ηθοποιός
David Mamet – Συνθέτης
Allen Ginsberg - Καλλιτέχνης
Artur Rubenstein - Μουσικός
Andy Kaufmann - Ηθοποιός
Dina Sfat - Ηθοποιός
William Daniels - Ηθοποιός
Jerry Ohrbach - Ηθοποιός
David Milch - Καλλιτέχνης
Bill Pullman - Ηθοποιός
Yaphet Kotto - Ηθοποιός
Adam Horowitz - Μουσικός (Beastie Boys)
Amos Elon - Δημοσιογράφος
Lisa Edelstein - Ηθοποιός
Boris Pasternak - Συγγραφεύς
Camryn Manheim - Ηθοποιός
Rick Rubin - Καλλιτέχνης
Andy Ackerman - Καλλιτέχνης
Eddie Fisher - Τραγουδιστής
Georges Bizet - Μουσικός
Clifford Odetts - Μουσικός (Golden Boy)
Michael Rappaport - Ηθοποιός
Eugene Ormandy - Καλλιτέχνης
Rob Schneider - Ηθοποιός
Roy Lichtenstein - Ζωγράφος
Artur Rubinstein - Πιανίστας
John Rubinstein - Ηθοποιός
Jessica Walter - Ηθοποιός
J.D. Salinger - Ηθοποιός
F. Murray Abraham - Ηθοποιός
Sam Jaffe - Ηθοποιός
Norman Lear - Ηθοποιός
Marvin Hamlisch • Καλλιτέχνης
Edlsaiah Wynn - Ηθοποιός
Peter Green - Μουσικός
Gummo Marx - Κωμικός (Marx Brothers)
Marianne Faithful - Τραγουδίστρια
Steven Lovy - Συνθέτης
Richard Dix - Ηθοποιός
Mickey Cohen – Καλλιτέχνης
Florenz Ziegfeid - Θεατρικός συνθέτης
Dan Lauria - Ηθοποιός
Carl Bernstein - Δημοσιογράφος
Richard Masur - Ηθοποιός
Don Rickles - Κωμικός
Joseph Papp - Ηθοποιός
Harold Prince - Καλλιτέχνης
Benjamin Mor - Μουσικός
D. Saevitz- Καλλιτέχνης
Max Aranoff - Μουσικός
Goldie Hawn - Ηθοποιός
Primo Levi - Συγγραφέας
Adam Goldberg - Ηθοποιός
Shimi Tavori- Τραγουδίστρια
Stephen R. Kuntz - Καλλιτέχνης
Karl Haas - Μουσικός
Polly Bergen - Ηθοποιός
Arthur Miller - Συγγραφέας
Beverly Sills - Μουσικός
ΑΙ Jolson - Τραγουδιστής
Daniel Stern - Ηθοποιός
Carly Simons - Τραγουδίστρια
Fredrick Loewe - Σκηνοθέτης
John Rubenstein - Ηθοποιός
Tom Bosley - Ηθοποιός
Roberta Peters - Μουσικός
John Garfield - Ηθοποιός
Mark Banks • Κωμικός
Susan Strasberg - Ηθοποιός
Betty Friedan - Συγγραφέας
Stanley Drucker - Μουσικός
Deborah Raffin - Ηθοποιός
Kevin Pollack - Ηθοποιός
Theda Bara • Ηθοποιός
Natalio Finkelstein - Βιολίστας
Norman Corwin - Καλλιτέχνης
Paul Rubin - Κωμικός
Alan Rachins - Μέλος των LA Law
Fania Fenelon - Καλλιτέχνης
Max Weinberg - Μουσικός
Lee Strassberg - Ηθοποιός
Larry Storch - Ηθοποιός
Jeannie Becker - Καλλιτέχνης
Phil Silvers - Ηθοποιός
Kenny G - Μουσικός
Daniel Ash and Kevin Haskin - Μουσικοί
Billy Wilder • Σκηνοθέτης
Josh Niehaus - Μουσικός
Yaki Margulies - Καλλιτέχνης
Pierre Monteux - Μουσικός
Mel Tides - Μουσικός
Rita Rudner • Κωμικός
Faye Kellerman - Συγγραφέας
Herb Edelman - Ηθοποιός
Chip Zien - Ηθοποιός
Leonard Bernstein - Συνθέτης
Bruce Adler - Τραγουδιστής - Χορευτής
Yascha Heifetz - Μουσικός
Abigail Van Buren - Ηθοποιός
Peter Falk - Ηθοποιός
Robert 'Mutt' Lange - Καλλιτέχνης
Martin Gore - Στυχογράφος
Stacy Earl - Τραγουδίστρια
Josh Meisels - Αθλητής
Bill Maher - Κωμικός
Maeve Kinkead - Ηθοποιός
Jule Styne - Καλλιτέχνης
Yarema Hutsaliuk - Συγγραφέας
Louie Nye (Neistat) - Ηθοποιός
David Mamet - Καλλιτέχνης
Abigail Van Buren (Dear Abby) - Καλλιτέχνης
Ralph Bakshi - Σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων
Lindsey Grouse - Ηθοποιός
Judy Cavitez- Ηθοποιός
Greg Hetson - Μουσικός
Jerome Kern – Σκηνοθέτης
Matt Greening • Καλλιτέχνης
Ben Savage - Ηθοποιός
Robert Lansing - Ηθοποιός
Claude - Michel Schonberg - Καλλιτέχνης
Sidney Lumet - Σκηνοθέτης
Denise Katrina Smith(aka Vanity) - Ηθοποιός
Mark Rothko - Καλλιτέχνης
Jane Wiedland - Ηθοποιός
ΑΙ Cooper - Μουσικός
Roxanne Hart - Ηθοποιός
Rod Serling - Ηθοποιός
Ethel Merman - Καλλιτέχνης
Herb Alpert - Μουσικός
Abe Vigoda - Ηθοποιός
Sue Mangers - Καλλιτέχνης
David Brenner - Ηθοποιός
Edward G. Robinson - Ηθοποιός
Paul Muni - Ηθοποιός
Boris Thomashevsky - Ηθοποιός
Walter Mosley Writer - Καλλιτέχνης
Dictators-'s NYC - Μουσικός
Andy Shernoff • Ηθοποιός
Ross (The Boss)
Friedman Scott(Top Ten) Kempner Richie Teeter
Ted Koppel - Καλλιτέχνης
Goldy Hawn - Ηθοποιός
Zachary Hines - Καλλιτέχνης
Adam Sandler - Κωμικός - Στιχογράφος
Erynn Hubbard - Ηθοποιός
Dr. Ruth - Καλλιτέχνης
Alexander Kipnis – Μουσικός
Emanuel List – Μουσικός
Marie Rappold – Μουσικός
Barbra Streisand - Ηθοποιός - Τραγουδίστρια
Rita Shane, Norman Mittelmann - Μουσικοί
Jerome Kern, Frank Loesser - Καλλιτέχνης
Gregor Piatigorsky - Καλλιτέχνης
Josef Szigeti, Mischa Elman, Μουσικοί
Thomas Shlamme - Σκηνοθέτης
Franz Kafka - Συγγραφέας
Joel Grey - Ηθοποιός
Georgia Brown - Ηθοποιός
Judy HoJIiday - Ηθοποιός
Nora Ephron - Σκηνοθέτης
Morris Camovsky - Ηθοποιός
Goddard Ueberson - Πρόεδρος των Columbia Records
Adolph Green- Στιχουργός
Bonnie Franklin - Ηθοποιός
Moira Shearer - Ηθοποιός
Chaim Topol - Ηθοποιός και Μουσικός
Robbie Kreieger - Μουσικός
Richard Hell - punk rocker - Καλλιτέχνης
Jonathan Silverman - Ηθοποιός
Mike Diamond - (Mike D.) Μουσικός
Adam Yauch - (MCA) Μουσικός
Adam Horowitz - {Adrock) Μουσικός
Amos Oz - Φιλόσοφος
Silvio Santos - Κωμικός
Leo Genn - Ηθοποιός
Duncan Renaldo - Ηθοποιός
Efrem Zimbalist Sr. - Μουσικός
Rlcardo Cortez - Ηθοποιός
Francesca Annis - Ηθοποιός
Douglas Fairbanks Sr. - Ηθοποιός (Αληθινό όνο¬μα: Ulman)
Stuart Whitman - Ηθοποιός
Larry Gelbart - Καλλιτέχνης
Jack Benny - Κωμικός
Alan Klein - Μάνατζερ των The Beatles and The Stones
Joel Siege! - Καλλιτέχνης
Bernard Kalb - Καλλιτέχνης
Hart Bochner - Ηθοποιός-Σκηνοθέτης
Armin Shimerman - Ηθοποιός
Jonathan Larson – Μουσικός
Matt Groaning - Ηθοποιός
Gary David Goldberg - Καλλιτέχνης
Barbara Walters - Δημοσιογράφος
Shalom Harlow - Καλλιτέχνης
Frank Hope - Ηθοποιός
Joseph Brodsky - Λογοτέχνης βραβευμένος με Νόμπελ
Natasha Lyonne - Ηθοποιός
Claire Bloom - Ηθοποιός
Sydney Pollack - Σκηνοθέτης
Katrina Neville - Μουσικός
Patricia Richardson • Ηθοποιός
Henry Jaglom - Σκηνοθέτης
Amy Heckeriing - Σκηνοθέτης
Arthur Rubinstein - Πιανίστας
Sarah Berhardt - Ηθοποιός
Jason Bateman - Ηθοποιός
Isaac Babel - Συγγραφέας
Nathanael West (Nathan Weinstein) - Συγγρα¬φέας
Shari Lewis - Καλλιτέχνης
Lisa Loeb - Τραγουδίστρια
David Schwimmer - Καλλιτέχνης
Jessica Hecht - Ηθοποιός
Bert Bachrach • Καλλιτέχνης
Aaron Abel - Τραγουδίστρια
Serge Gainsbourg - Τραγουδίστρια
Larisa Oleynik - Ηθοποιός
Gertrude Berg - Ηθοποιός
Oscar Hammerstein - Συνθέτης
Gene Siskel- Καλλιτέχνης
Arthur Hiller - Σκηνοθέτης του Love Story
David Notowitz - Καλλιτέχνης
Paul Kossoff - Μουσικός
Barbara Bach - Καλλιτέχνης
Syl Sylvain - Καλλιτέχνης
Samuel Yosef Agnon - Συγγραφέας βραβευμένος με Νόμπελ
Judy Landers - Ηθοποιός
Linda Lavin - Ηθοποιός
Ophelie Winter - Ηθοποιός
Alan Arkin - Ηθοποιός
Elmer Bernstein - Μουσικός
Daniel Benzali - Ηθοποιός (Στη σειρά: Murder One)
Jill Clayburgh- Ηθοποιός
Brett "Da Hit Man" Moses - Καλλιτέχνης
Rod Steiger - Ηθοποιός
Wendy Liebman - Κωμικός
Mel Baron - Ήρωας στο WW Estelle Harris - Ηθοποιός
Larry Floyd Matthews - Μουσικός
Norm Crosby - Κωμικός
Beck - Μουσικός
Lena Brenner - Καλλιτέχνης
Bill Dana - Κωμικός
ΑΙ Levine - Καλλιτέχνης
Manfred Mann - Μουσικός
The King Ad Rock (Adam Horovitz}- Μουσικός
(Beastie Boys) Harry
James - Καλλιτέχνης
Dave Katz - Τραγουδιστής
Tristan Tzara (Αληθινό όνομα: Sami Rosenstein) -
Ποιητής ΑΙ Lewis - Ηθοποιός
Antonio Josi da Silva - ο Judeu - Καλλιτέχνης
Harold Pinter - Ηθοποιός
Kim Iglinski – Καλλιτέχνης
Η. Leivick - Ποιητής -The Golem"
Steve Lawrence - Τραγουδιστής • (Αληθινό όνομαSidney Liebowitz)
Mitterrandestein- Ηθοποιός
Michel Boujenah – Ηθοποιός
Arthur Hiller - Σκηνοθέτης
Louise Lasser - Mary Hartman Eric Johnson – Μουσικός
Gabriel Kaplan - Καλλιτέχνης
Henny Youngman – Μουσικός
Malcolm Gets - Ηθοποιός (Richard on Caroline in the City)
Earl Pomerantz - Σκηνοθέτης
Carol Connors - Καλλιτέχνης
Alexey Sayle - Κωμικός
Jean Claude Van Damme - Καλλιτέχνης
Susan St. James - Ηθοποιός
Mick Green - Μουσικός
Greg Wise - Ηθοποιός
Max Miller - Μουσικός
Bud Flanagan - Μουσικός
Ruby Wax - Κωμικός
Gustav Mahler - Συνθέτης
Mendel Peibush - Ηθοποιός
Jack Rosenthal - Ηθοποιός H
orst Buchholst - Ηθοποιός
Maureen Lipman - Ηθοποιός
Harry Rabinowitz - Καλλιτέχνης
Alfie Bass - Ηθοποιός
Warren Mitchell - Ηθοποιός
Frankie Vaughan - Τραγουδιστής
Anthony Sher - Ηθοποιός
Bob Monkhouse - Κωμικός
Leslie Howard - Ηθοποιός
Leslie Gore - Τραγουδίστρια
Ronald Harwood - Καλλιτέχνης
Harry James – Καλλιτέχνης
Melvyn Douglas - Ηθοποιός
David Helfcott • Μουσικός
Artie Shaw - Καλλιτέχνης
Bob Hoskins - Ηθοποιός: πήρε Όσκαρ για το "Mona Lisa".
Alma Cogan - Τραγουδιστής
Taylor Dayne • Τραγουδιστής
Donald Weilerstein – Μουσικός
Norman Corwin - Κολλιτέχνης
Viola Spolins - Ηθοποιός
Paul Sills - Σκηνοθέτης
Bernie Sahlins - Συνθέτης
Wayne and Shuster - Κωμικοί
Ritz Brothers - Κωμικός
Tony Martin - Τραγουδιστής
Marty Balin - Τραγουδιστής
Gwyneth Paltrow - Ηθοποιός
Marlee Matlin - Ηθοποιός
Saul Bellow - Καλλιτέχνης
Janet Leigh - Ηθοποιός
Sarah Bernhardt - Ηθοποιός
Robbie Robertson - Τραγουδιστής
Vic Morrow - Ηθοποιός
Calvin Trillin - Συγγραφέας
Grace Lee Whitney - Ηθοποιός
Nichols and May - Ηθοποιός
Smith and Dale - Ηθοποιός
Rachel Lipman - Ηθοποιός
Rob Morrow - Ηθοποιός
Peter Bogdanovich - Σκηνοθέτης
Maury Povich - Παρουσιάστρια
Alan Rosenberg - Ηθοποιός
Claude Lelouch - Σκηνοθέτης
Bert Lahr - Ηθοποιός
Freddie Prinz - Ηθοποιός
Carl Reiner - Ηθοποιός
Laura Nyro - Τραγουδίστρια
Molly Picon - Ηθοποιός
Eugene Levy - Ηθοποιός
Fred Levine - Ψυχολόγος
Mary Livingstone - Ηθοποιός
Mel Blanc - Καλλιτέχνης
Marlee Matlin • Ηθοποιός
Helen Reddy - Τραγουδίστρια
Anne Revere - Ηθοποιός
Lilli Palmer – Ηθοποιός
John Forsythe (Αληθινό όνομα: John Freund) Ηθοποιός
Bob Saget - Ηθοποιός
Kate Capshaw - Ηθοποιός
Joan Micklin Silver - Σκηνοθέτης
Steve Goodman - Τραγουδιστής
Michael Douglas - Ηθοποιός
Ezequiel Antar - Καλλιτέχνης
Sonia Benezra - Καλλιτέχνης
Jason Hervey - Καλλιτέχνης
Victor Borge - Ηθοποιός
Susan Cabot - Ηθοποιός
Carmel Myers - Ηθοποιός
Leo Gorcey - Ηθοποιός
Billy Halop - Ηθοποιός
Ben Harris - Καλλιτέχνης
Michael Krugman - Καλλιτέχνης
Adam Wyle - Ηθοποιός
Donne Pescow – Καλλιτέχνης
Bruce Morrow (Cousin Brucie) - Disc Jockey
Jerome Robbins - Σκηνοθέτης
Albert Suissa - Τραγουδιστής
Jules Dassin - Σκηνοθέτης
Michael Stoyanov - Ηθοποιός
Murray Kaufman (Murray The K. The Fifth Beatle) -Disc Jockey, WINS
Aaron Spelling – Σκηνοθέτης
Barbara Sokol - Καλλιτέχνης
Jerzy Kosinski - Καλλιτέχνης
John Byrne (Bronowski) – Καλλιτέχνης
Tony Cowley (Kaulish) - Καλλιτέχνης
Barry Miller - Ηθοποιός
Yaphet Kotto - Ηθοποιός
Chris Isaac – Μουσικός
Bob Vila – Ηθοποιός
Harry Ellis Dickson - Καλλιτέχνης
Juan Valdez - Καλλιτέχνης
Carol Kane – Ηθοποιός
Joel Silver - Σκηνοθέτης
Mort Sahl - Ηθοποιός
Emil Gilels - Μουσικός
Jeannie Berlin - Ηθοποιός
Tony Parisi - Ηθοποιός
Seth Polzer - Καλλιτέχνης
Martin Landau - Ηθοποιός
Brad Ray - Μουσικός
Justin Miller - Καλλιτέχνης
Paul Whiteman - Μουσικός
Richard Starkey - Καλλιτέχνης
Bugsy Siegal - Ηθοποιός
The Beastie Boys - Μουσικός
Jonathon Wolfe - Μουσικός
Michael Buchmann Silver - Ηθοποιός
Israel Horowitz - Ηθοποιός
Jennifer Rubin - Ηθοποιός
Kirka Babitzin - Τραγουδίστρια
Rachel Miner - Ηθοποιός
Pat Nash - Αληθινό όνομα: Jacob Goldberg - Τρα¬γουδιστής
Mark Moses - Ηθοποιός
Marilyn Bergman - Στιχογράφος
Mel Torme - Ηθοποιός - Τραγουδιστής (The Christmas Song)
Maxim Gorgi - Συγγραφέας
Jaime Alissa Yoss - Αθλητής
Martin Mull - Ηθοποιός
Leiber και Stoller - Σκηνοθέτης
Kerry King - Jeff Hanneman - Μουσικός
Cass Elliot (Elizabeth cohen) - Μουσικός
Bob Rivers - Καλλιτέχνης
Josh Mostel - Ηθοποιός
Phyllis Newman - Ηθοποιός
Sandra Bernhard - Ηθοποιός
Carol Leiffer - Ηθοποιός
John Taylor - Μέλος των Duran Duran
James L Brooks – Καλλιτέχνης
Anton LaVey - Ιδρυτής της Εκκλησίας των Σατανιστών (Αληθινό όνομα: Howard Levey)Marilyn Manson - Καλλιτέχνης (Αληθινό όνομα: Warner)
Edward G Robinson - Ηθοποιός
Tracy Pollan - Ηθοποιός, σύζυγος του Michael J Fox
Shlomo Mintz - Μουσικός
Jonathan kellerman - Συγγραφέας
Paul Stanley and Gene Simmons - Μέλη των KISS
Mike Stern - Μουσικός
Jackie Mason - Ηθοποιός
Jonathan Taylor Thomas - Καλλιτέχνης
Adam Arkin - Ηθοποιός
Leon Askin - Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Paul Shaffer - Μουσικός
Piper Laurie Rosetta Jacobs - Ηθοποιός
Sidney Sheldon - Συγγραφέας
Barbara Walters - (Baba Wawa) – Δημοσιογράφος
Dyan Cannon - Ηθοποιός
George Gershwin - Σκηνοθέτης
Randy 'Macho Man' Savage - Καλλιτέχνης
Fred Savage - Ηθοποιός
Maya Plisetskaya - Καλλιτέχνης
Missy Yager - Ηθοποιός
Natanya Ross - Ηθοποιός "Secret World Of Alex
Mack-Meredith Bishop - Ηθοποιός "Secret World Of Alex
Mack" Marion Ross - Ηθοποιός -Brooklyn Bridge" και"Happy Days"
Steve Reich - Μουσικός
Alana Ubach – Ηθοποιός
Philip Glass - Σκηνοθέτης
Michael Tilson - Thomas, Μουσικός
Andre Previn - Μουσικός
Juice Newton – Μουσικός
Michelle Tractenberg - Ηθοποιός
Kari Wuhrer-Salin - Ηθοποιός
Johnny Rivers - Μουσικός
Cy Coleman - Σκηνοθέτης
Cindy Margolis - Καλλιτέχνης
Brian Feldman - Ηθοποιός
Shalom Secunda - Συνθέτης
Assaf Bernstein - Ηθοποιός
Amadeo Modigliani - Καλλιτέχνης
Delmore Schwartz - Ποιητής
Richard Kline - Ηθοποιός (Three's Company)
Eli Wallach - Ηθοποιός (The Magnificent Seven)
Danielle Fishel - Ηθοποιός
Jamie Luner - Ηθοποιός
Chris Brunecz - Κωμικός
Rick Moranis - Ηθοποιός
Harold Robbins - Καλλιτέχνης
Chaim Soutine - Ζωγράφος
Jawaad Backstaber - Ιδιοκτήτης των FMT.Cal.
Carrie Fisher - Ηθοποιός (Star Wars)
Bageleatin Backstaber - Καλλιτέχνης
Bloodsucking Richman - Καλλιτέχνης
Charlie Chaplin - Ηθοποιός
Lloyd Bochner - Ηθοποιός
Steve Page - Τραγουδιστής
ΑΙ Eisen - Καλλιτέχνης
Andy Kaufman - Ηθοποιός
Allan Greenspan – Καλλιτέχνης

ΠΟΛΛΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.
ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.


Χριστιανικό όνομα

Joey Adams
Eddie Albert
Woody Allen
Lauren Bacall Jack
Benny Milton Berle
Ernest Borgnine
George Burns
Joan Blondell
Joyce Brothers
Mel Brooks
Joey Bishop
Charles Branson
Rona Barrett
Cyd Chrisse
Tony Curtis(daughter is Jamie Lee Curtis)
Joan Crawford
Dyan Cannon
Kirk Douglas (son is Michael Douglas)
Bob Dylan
Rodney Dangerfield
Douglas Fairbanks
Joel Grey

Πραγματικό Εβραϊκό όνομα

Joseph Abramowltz
Eddie Heimberger
Allen Konigsberg
Joan Perske Benny
Kubeisky Milton
Berlinger Effron
Borgnine Nathan
Bimbaum Rosebud
Blustein Joyce
Bauer Melvin
Kaminsky Joey
Gottlieb Charles
Buchinsky Rona
Burnstein
Tula Finklea
Bernie Schwartz
Lucille Le Sueur
Samile Friesen
Isadora Demsky
Robert Zimmerman
Jacob Cohen
Jr Douglas Uliman
Joel Katz
Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ.ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ.

1. C.B.S. ελέγχεται από τον Eric Ober που είναι Εβραίος. (Αγοράστηκε από την Westing-house Electric Corp.)
2. N.B.C. ελέγχεται από τον Robert Sarnoff που είναι Εβραίος.
3. A.B.C. ελέγχεται από τον Leonard Golden-son (Εβραίος). Τα κορυφαία ειδησεογραφικά του προγράμματα έχουν Εβραίους διευθυντές παρα¬γωγής. To "World news tonight" με τον Rick Kapiam. To "Good Morning America" με τον Bob Reichbloom και το 20% με τον Victor Newfeld.4. C.N.N, δημιουργήθηκε από τον Εβραίο Ted Turner.
Ας δούμε μερικούς Εβραίους δημοσιογρά¬φους σε προγράμματα ύψιστης τηλεθέασης και ακροαματικότητας.
Mike Wallace 60 minutes
Money Safer 60 minutes
Scott Simon Weekend Edition
Wolf Blitzer CNN
Barbara Walters Εκφωνήτρια
Barry Farber Ραδιοφωνικό talk show.
Dennis Prager Ραδιοφωνικό talk show.
Ed Koch Ραδιοφωνικό talk show.
A.M. Rosenthal Παρουσιαστής
Ann Landers Σύμβουλος
Michael Kinsley Slate Walter Winchell Δημοσιογράφος προσωπικοτήτων
William Satire NY Times
Jacobo Zabludovsly To αντίστοιχο το Dan Ra¬ther στο Mexico
Larry King ABC
Bil Handel Πρωινές εκπομπές
Dr. Laura Schlesinger Έχει το 2ο σε τηλεθέαση talk show στις ΗΠΑ.

antipliroforisi.blogspot.gr

 

Διαβάστε περισσότερα