Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός το Πανελλήνιον
Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το.....
πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει... τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας


http://www.pentapostagma.gr/

Μην Πυροβολείτε τον δημοσιογράφο-τον αλήτη, το ρουφιάνο

«Δημοσιογραφία: κόσμος μαγικός ή ξυράφι στα χέρια πιθήκων;» (Μ.Παπαδοπούλου). Με τέτοια, περίπου, βαρύγδουπα, ασαφή, έως αμπελοφιλοσοφικά ερωτήματα να ταλανίζουν το μυαλουδάκι μου θα απαντούσα προ ετών, αν μου ετίθετω το ερώτημα “τι είναι δημοσιογραφία”. Και, όχι, δεν θα πω πως σήμερα, με την πτωχή μου ακόμα εμπειρία, έχω απάντηση, αν αυτή είναι η ερώτηση. Ξεκινώντας, όμως, την εκπαίδευσή είχα την τύχη να....
Διαβάστε περισσότερα...

Καρέ - καρέ Μαθήματα σκίτσου για αρχάριους, το βιβλίο του σκίτσου...


Καρέ - καρέ Μαθήματα σκίτσου για αρχάριους, το βιβλίο του σκίτσου,

Τα συνθήματα πoυ έκλεψαν την παράσταση


Μερικά από τα συνθήματα που κυριάρχησαν στις σημερινές κινητοποιήσεις ήταν τα εξής «Κλέφτες-κλέφτες», «αέρα αέρα να φύγει η χολέρα», «να καεί να καεί το μπ…. η βουλή», «λέρες-λέρες εργατοπατέρες», καθώς και το «κουφάλες-...κουφάλες έρχονται κρεμάλες».Και οι άλλοι ρε παιδιά δεν παίρνουν χαμπάρι. Σας βρίζει ο κόσμος ο παλικάρια, δε σας υπολογίζει κανείς πια.

Share on Facebook

ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΧΑΙΝΟΜΑΙ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΜΙΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΛΙΓΟΣΤΕΨΑΝ ΟΙ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΝΑ....
Διαβάστε περισσότερα...

Ελεύθερος...

Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει χωρίς να λέει ψέματα.

Τελωνείο Ορεστιάδας: 12 δις. ευρώ ετησίως έχανε το κράτος!
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ 
Σε ξέφραγο αμπέλι είχε μετατρέψει τα ελληνοτουρκικά σύνορα το κύκλωμα των τελωνειακών.

Απαραίτητη σημείωση: Για το αυστηρώς ακατάλληλο θέμα που ακολουθεί, δεν ευθύνεται το Μνημόνιο, η Τρόικα, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών!  

Τουναντίον: Βασίμως μπορεί να υποτεθεί ότι εξαιτίας των πράξεων επίορκων δημόσιων λειτουργών του ελληνικού δημοσίου, όπως των τελωνειακών υπαλλήλων Ορεστιάδας, φτάσαμε στην οικονομική κρίση και στην υποθήκευση της χώρας.

Η αποκάλυψη της δράσης του δαιδαλώδους κυκλώματος των τελωνειακών υπαλλήλων στην Ορεστιάδα, που έφερε στη δημοσιότητα το Pheme.gr, εξηγεί τα πρωτοφανή ποσοστά φοροδιαφυγής και απώλειας εσόδων του ελληνικού κράτους.

Ιδού η αριθμητική της φοροδιαφυγής: Από τα ελληνοτουρκικά σύνορα εισέρχονται κάθε μήνα 3.000 φορτηγά μεταφέροντας εμπορεύματα αξίας 6 δις. ευρώ.

Λόγω της δράσης του κυκλώματος των υψηλόβαθμων τελωνειακών υπαλλήλων της Ορεστιάδος, η απώλεια εσόδων του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1 δις. ευρώ μηνιαίως.

Με άλλα λόγια, από τη  μαύρη τρύπα των διάτρητων ελληνοτουρκικών συνόρων, το ελληνικό κράτος είχε απώλειες 12 δισ. ευρώ το χρόνο.

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τι θα σήμαινε το προαναφερόμενο ποσό για την εθνική οικονομία, την αμυντική θωράκιση της χώρας, το ένα εκατομμύριο ανέργων, την κατάρρευση του κράτους πρόνοιας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο καθένας μας το γνωρίζει πλέον καλά…  pigi  pheme.gr

Aferim Ολγάκι μας! Και του χρόνου με...μαντήλα και φερετζέ!

Ακόμα δεν ξεκίνησε η ..υπουργική καριέρα της Όλγας Κεφαλογιάννη στην νέα κυβέρνηση και η Υπουργός Τουρισμού αποκάλεσε την Κωνσταντινούπολη …
Ινσταμπούλ σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ανταποκρίτρια της Hürriyet Daily News, προσφέροντας ρεσιτάλ ..ελληνοτουρκικής...φιλίας!!!Διαβάστε περισσότερα...

Κωστής Παλαμάς.


 
Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν τη θεία τραχειά σου γλώσσα,των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι ...

Και δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι,
και Μαμμωνάδες βάρβαροι,και χαύνοι λεβαντίνοι,
λύκοι ώ κοπάδια οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι κι οι χαροκόποι αδιάντροποι και πόρνη η Ρωμιοσύνη.

Κωστής Παλαμάς. 

''ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ'' 5-7-2012
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ  ΣΤΟΝ  ΜΑΚΗ  .................
ΑΛΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΕΚΕΙΝΟ  ΤΟ  ΣΚΑΝΔΑΛΟ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ......3ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ  ΤΙ   ΕΓΙΝΕ  Κ.  Κ.  Κ.
  ΠΟΛΛΑ  ΤΑ  ΛΕΦΤΑ   ΑΡΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ............
 Η   ΚΑΛΟ   ΤΟ   ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ   ΠΑΚΕΤΟ  ΤΗΣ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ


ΜΗΠΩΣ  ΕΧΕΙ  ΔΙΚΑΙΟ  Ο  ΚΟΣΜΑΚΗΣ  ΠΟΥ  ΦΩΝΑΖΕΙ !!!...''.ΟΥΣΤ  ΑΠΟ  ΕΔΩ  ΠΑΛΙΟΛΑΜΟΓΙΑ  ΤΟΥ  ΚΕΡΑΤΑ'''? ? ??????
               ΕΛΛΗΝ-ΜΑΚΕΔΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

Σε  κεντρικό  καφέ  της Κατερίνης ο  Γιώργος Φωτίου  απολαμβάνει  τον  καφέ του  διαβάζοντας  οπως  πάντα "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ'' και  στέλνοντας τους  χαιρετισμούς , στους  απανταχού  ΕΛΛΗΝΕΣ

''ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ''

Καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στό ράδιο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9.22 f.m στήν ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Ο Γιάννης Μυρωτής πάλι μαζί σας, με την εκπομπή ''ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ'' < 13:00-14:00 > μία μέ δύο κάθε μεσημέρι στό ράδιο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9.22 F.M. στήν ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 Τηλ. 2351047550 - 2351047553 -2351075470 , φαξ 2351047551
, WWW.ENIMEROSI 922.GR

ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ ''ΠΙΚΡΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ''

... Διαβάστε στη συνέχεια ένα μικρό απόσπασμα από το γράμμα του Λιαντίνη στην κόρη του Διοτίμα 
"...Πεθαίνω υγιής στο σώμα και στο μυαλό, όσο καθαρό είναι το νωπό χιόνι στα όρη και το επεξεργασμένο γαλάζιο διαμάντι. 
Να ζήσεις απλά, σεμνόπρεπα, και τίμια, όπως σε δίδαξα. 
Να θυμάσαι ότι έρχουνται χαλεποί καιροί για τις νέες γενεές. 
Και είναι άδικο και μεγάλο παράξενο να χαρίζεται τέτοιο το δώρο της ζωής στους ανθρώ
πους, και οι πλείστοι να ζούνε μέσα στη ζάλη αυτού του αστείου παραλογισμού. 
Η τελευταία μου πράξη έχει το νόημα της διαμαρτύρησης για το κακό που ετοιμάζουμε εμείς οι ενήλικοι στις αθώες νέες γενεές που έρχουνται. 
Ζούμε τη ζωή μας τρώγοντας τις σάρκες τους. 
Ένα κακό αβυσσαλέο στη φρίκη του. 
Η λύπη μου γι' αυτό το έγκλημα με σκοτώνει..."  

''ΑΘΑΝΑΤΟΣ''

Mην χάσετε αύριο στο troktiko


Αύριο θα δείτε πως λειτουργεί το κράτος της διαπλοκής μεταξύ σωμάτων ασφαλείας και επιχειρηματία! Με φωτο και ντοκουμένταΔιαβάστε Περισσότερα

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012


Mην χάσετε αύριο στο troktiko


Αύριο θα δείτε πως λειτουργεί το κράτος της διαπλοκής μεταξύ σωμάτων ασφαλείας και επιχειρηματία! Με φωτο και ντοκουμένταΔιαβάστε Περισσότερα

Μην αφήνετε την Ελλάδα μόνη της! Έκκληση στους ηγέτες της Ευρώπης από επώνυμους Ευρωπαίους

Μην αφήνετε την Ελλάδα μόνη της! Έκκληση στους ηγέτες της Ευρώπης από επώνυμους ΕυρωπαίουςΑντικρούοντας την κυρίαρχη άποψη του ευρωπαϊκού Βορρά που θέλει την Ελλάδα εκτός της ζώνης του ευρώ, μια ομάδα 50 επωνύμων Ευρωπαίων αρνείται να ... 
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΩ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΑΡΠΑΖΑΝ....


Α ρε πουτάνα διαπλοκή !


Γιατί στην “Κυριακάτικη Αυγή” απουσιάζει η αναφορά στo ξεπούλημα της Αγροτικής

Η απάντηση απλή: δείτε παρακάτω το...
οπισθόφυλλο…..

Α ρε πουτάνα διαπλοκή. Ούτε άγιος δεν μπορεί ν’ αντισταθεί!
Το ίδιο κάνει η «Αυγή» με τους μισθοφόρους των ΗΠΑ στη Συρία… Απλώς η εφημερίδα υπερασπίζεται τα «ανθρώπινα» δικαιώματα της κυρίας Κλίντον, ενώ ο Κουβέλης προχωράει λίγο παρακάτω και ζητάει στρατιωτική επέμβαση για τα «ανθρώπινα» δικαιώματα της κυρίας Κλίντον!
Τραγικό αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας…
Ποια αριστερά;
Σε τι διαφέρει από τη δεξιά;

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017