Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Αιτω/νια: Αργία στο δήμαρχο Στράτου για παράβαση καθήκοντος

Δύο μήνες αργία στο δήμαρχο Στράτου Αιτωλοακαρνανίας, Δημήτρη Μουρτζιάπη, αποφάσισε το Πειθαρχικό Συμβούλιο λόγω παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Στράτου αποδείχθηκε ότι παραποιούσε και καθυστερούσε να παραδώσει στοιχεία φακέλλων εργαζομένων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του δήμου, προκειμένου να μην γίνουν κρίσεις προϊσταμένου για συγκεκριμένη θέση στο δήμο.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η ποινή επιβάλλεται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας με σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 142
Πειθαρχική ευθύνη
1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους Κοι−
νοτήτων και παρέδρους, στα μέλη των δημοτικών και
κοινοτικών συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των δη−
μοτικών και τοπικών διαμερισμάτων επιβάλλεται η πει−
θαρχική ποινή της αργίας.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί να
επιβάλει στα πρόσωπα αυτά την ποινή της αργίας έως
έξι (6) μηνών, αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση
των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς
τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.
3. Η ανωτέρω πειθαρχική ποινή της αργίας επιβάλ−
λεται μετά προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας του
επόμενου άρθρου.
4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των αιρετών της πα−
ραγράφου 1 υπόκεινται σε τριετή παραγραφή, η οποία
αρχίζει από την επομένη της ημέρας που διαπράχθη−
καν.
Άρθρο 143
Πειθαρχική διαδικασία
1. Η πειθαρχική ποινή της αργίας επιβάλλεται με αι−
τιολογημένη απόφαση, αφού προηγηθεί απολογία του
εγκαλουμένου ή περάσει η προθεσμία που έχει τάξει ο
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με γραπτή κλήση
στον εγκαλούμενο, χωρίς αυτός να έχει απολογηθεί.
Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
δέκα (10) ημέρες.
2. Για την επιβολή της ποινής της αργίας και τη διάρ−
κειά της, απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμ−
βουλίου, το οποίο συγκροτείται κατά την πρόβλεψη
της παραγράφου 7 και συντίθεται από τον πρόεδρο
του Πρωτοδικείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως
πρόεδρο, δύο (2) πρωτοδίκες, έναν (1) υπάλληλο της
Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Πε−
ριφέρειας ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Διοίκησης στον οικείο νομό και έναν (1) αιρετό εκπρό−
σωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό
Συμβούλιό της.
3. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώ−
πως, καθώς και με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσω−
πείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να
υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει
σε δημόσια συνεδρίαση για την οποία συντάσσονται
πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά
οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η απόφαση
εκδίδεται, ύστερα από μυστική διάσκεψη, δύο (2) μήνες
το αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε το σχετικό
παραπεμπτικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας.
4. Εκείνος που τιμωρείται έχει δικαίωμα να ασκή−
σει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά της αποφάσεως
που επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου η απόφαση του κοινο−
ποιήθηκε. Ο Υπουργός μπορεί είτε να απορρίψει την
προσφυγή είτε να τη δεχτεί και να εξαφανίσει ή να
μειώσει την ποινή που έχει επιβληθεί.
5. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η
άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης
που έχει επιβάλει την ποινή.
6. α. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου της παραγρά−
φου 2 ορίζονται με απόφαση του οργάνου που διευθύνει
το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
και τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών
που υπηρετούν είναι επαρκής.
β. Ο υπάλληλος της Περιφέρειας, μαζί με τον ανα−
πληρωτή του, ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1181
7. Το συμβούλιο της παραγράφου 2 συγκροτείται
κάθε δύο (2) χρόνια με απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας, και τα καθήκοντα του γραμματέα
εκτελεί ένας (1) υπάλληλος της Περιφέρειας, τον οποίο
ορίζει, μαζί με τον αναπληρωτή του, ο Γενικός Γραμμα−
τέας της Περιφέρειας.
8. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέ−
ρες, αφότου η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του κοινοποιήθηκε,
να προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής στο Συμβού−
λιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και
κατ’ ουσία. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει
την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου,
ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη
χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμί−
ζοντας και τη συνδρομή του δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή
που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται, μέχρι να εκδοθεί η
απόφαση της επιτροπής αναστολών.
Άρθρο 144
Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας
από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Την πειθαρχική δικαιοδοσία ως προς τις δημοτικές
και κοινοτικές αρχές ή τα μέλη τους, η οποία αφορά
παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατε−
θεί, σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ασκεί
μόνον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα
από αναφορά της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι διατάξεις
του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στην πε−
ρίπτωση αυτή. ΠΗΓΗ--- aftodioiksi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου